Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Kierownictwo

Organami Zakładu Poprawczego w Studzieńcu są Dyrektor Zakładu i Rada Zakładu.

 

 

Dyrektor Zakładu w szczególności:
 • organizuje pracę w zakładzie
 • dysponuje przyznanymi zakładowi środkami finansowymi i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie
 • wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników zakładu
 • opracowuje zakres pracy i czynności służbowych pracowników
 • podejmuje decyzje w zakresie rekrutacji i naboru personelu
 • reprezentuje zakład na zewnątrz.
Rada zakładu współdziała w wykonywaniu zadań zakładu i podnoszeniu jakości pracy zakładu. W skład rady zakładu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w zakładzie. Przewodniczącym Rady Zakładu jest Dyrektor Zakładu. Rada Zakładu w szczególności opiniuje:
 • roczny i perspektywiczny plan pracy i rozwoju zakładu
 • organizację pracy zakładu na dany rok
 • wyniki zachowania nieletnich
 • organizację doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych
 • rozkład dnia i porządek zajęć w zakładzie
 • propozycje dyrektora zakładu w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym dodatkowych, stałych zajęć dydaktyczno-opiekuńczych lub wychowawczych.
 

 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO TELEFON WEWNĘTRZNY E-MAIL
Dyrektor Zakładu Piotr Pawlik 111 p.pawlik@studzieniec.zp.gov.pl

Dyrektor Szkół

Daniel Pegza 107 d.pegza@studzieniec.zp.gov.pl
Kierownik Internatu Witold Ludwiczak 115  w.ludwiczak@studzieniec.zp.gov.pl
Kierownik Warsztatów   116  
Kierownik Gospodarczy Rafał Szulc 117  r.szulc@studzieniec.zp.gov.pl

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA