Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Praca

 

Ogłoszenie naboru pracownika:

 

I. Nazwa pracodawcy:
Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20 A
96-330 Puszcza Mariańska
tel. 46 8318170
fax. 46 8318170 w. 210

II. Nabór na stanowisko:

Nauczyciel – doradztwo zawodowe
III. Podstawowe obowiązki:
Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w klasie VII szkoły podstawowej oraz klasie I i II szkoły branżowej I stopnia.

IV. Wymagane kwalifikacje, uprawnienia:

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego oraz studia lub kurs kwalifikacyjny z  resocjalizacji.

V. Oferta pracodawcy:

Pracodawca oferuje pracę na stanowisku nauczyciela w wymiarze 5/18 etatu na czas określony od 01 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

Wynagrodzenie na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.2014.416 t.j.
z póź.zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych
i aresztach śledczych (Dz.U.2016.2264).

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- klauzula informacyjna zakładu.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, Studzieniec 20 A, 96-330 Puszcza Mariańska lub przesłać na ww. adres w terminie do 22.03.2021r. – decyduje data wpływu do sekretariatu. Dokumenty przekazane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VIII.

Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w naborze będą przechowywane przez okres trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe nabory nie dłużej niż jeden rok. W przypadku nieodebrania dokumentów po upływie wskazanych terminów dokumenty zostaną zniszczone.

 

klauzula_doradztwo.pdf

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

OFERTA PRACY

 

Zakład Poprawczy w Studzieńcu poszukuje kandydatów na stanowisko: 

intendent – kucharz

Wymiar etatu: - 1

Liczba stanowisk pracy: - 1

Data ukazania się ogłoszenia: 26 lutego 2021 r.

Data rozpoczęcia pracy: 01 kwietnia 2021 r.

Warunki pracy:

- praca w dniach:  poniedziałek – piątek godz. 8 – 16;

- praca w zespole przygotowującym całodzienne wyżywienie dla wychowanków zakładu;

- umowa o pracę na czas określony (po stwierdzeniu przydatności do pracy na stanowisku – na czas nieokreślony).

Główne obowiązki:

- planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem posiłków, dbanie o ich wartość odżywczą i energetyczną, zgodność z normami żywienia zbiorowego;

- planowanie i organizacja dostaw artykułów spożywczych:

- przestrzeganie stawki żywieniowej;

- prowadzenie gospodarki magazynowej magazynu żywnościowego;

- nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kuchni;

-przygotowywanie posiłków zgodnie z wymogami dietetycznymi, kalorycznymi i higienicznymi.

Wykształcenie:

- minimum średnie gastronomiczne.

Wymagania niezbędne:

- znajomość obsługi komputera;

- odpowiedzialność, dokładność i rzetelność;

- umiejętność pracy w zespole;

- sprawność działania i dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie na podobnym stanowisku;

- znajomość obsługi programów komputerowych do sporządzania jadłospisów;

- prawo jazdy kat. B.

Wynagrodzenie:

Około 3.500 zł brutto oraz dodatek za staż pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys – curriculum vitae,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

3) na żądanie kserokopie świadectw pracy,

4) klauzula informacyjna zakładu.

 

Dokumenty z dopiskiem nabór na pracownika intendent - kucharz należy przesłać do sekretariatu Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w terminie do dnia 12.03.2021 r. Oferty składane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 46 831 81 91 wew.117 w godz. 9.00 – 15.00. Oferty przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

klauzula_intendent_2021.pdf

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

OFERTA PRACY

 

Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Studzieniec 20A, 96-330 Puszcza Mariańska, poszukuje kandydatów na stanowisko: 

magazynier

Wymiar etatu: - pełny

Liczba stanowisk pracy: - 1

Data ukazania się ogłoszenia: 26 lutego 2021 r.

Data rozpoczęcia pracy: 01 maja 2021 r.

Warunki pracy:

- praca w dniach:  poniedziałek – piątek w godz. 8 – 16;

- praca w administracji zakładu;

- współpraca z pracownikami kuchni, internatu, szkoły i administracji. 

- umowa o pracę na czas określony (po stwierdzeniu przydatności do pracy na stanowisku – na czas nieokreślony).

Główne obowiązki:

- obsługa magazynu z odzieżą, środkami czystości artykułami szkolnymi i biurowymi,

  depozytami wychowanków;

- obsługa magazynu żywnościowego;

- sporządzanie dokumentów przychodowych i rozchodowych w w/w magazynach;

- przyjmowanie i wydawanie depozytów wychowanków;

Wykształcenie:

- minimum średnie

Wymagania niezbędne:

- znajomość obsługi komputera;

- odpowiedzialność, dokładność i rzetelność;

- umiejętność pracy w zespole;

- sprawność działania i dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie na podobnym stanowisku;

- prawo jazdy kat. B.

Wynagrodzenie:

Około 3.300 zł brutto oraz dodatek za staż pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys – curriculum vitae,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

3) na żądanie kserokopie świadectw pracy,

4) klauzula informacyjna zakładu.

Dokumenty z dopiskiem nabór na pracownika magazynier należy przesłać do sekretariatu Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w terminie do dnia 12.03.2021 r. Oferty składane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 46 831 81 91 wew.117 w godz. 9.00 – 15.00. Oferty przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

klauzula_magazynier.pdf

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OFERTA PRACY

 

Zakład Poprawczy w Studzieńcu  zatrudni od 1 stycznia 2021 r. pielęgniarkę w wymiarze 1/1 etatu. Wynagrodzenie miesięczne brutto 3.700 zł.

Wymagania kwalifikacje:

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub

- licencjat pielęgniarstwa,

-  oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać jedynie w formie papierowej pocztą tradycyjną do 20 grudnia 2020 r. na adres: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Studzieniec 20 A, 96-330 Puszcza Mariańska.

Na dokumenty aplikacyjne, składają się:

1)życiorys – curriculum vitae,

2) podanie o pracę,

2)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

4) klauzula informacyjna zakładu (znajduje się na stronie zakładu www.zpstudzieniec.gov.pl)

 

Do zakresu obowiązków pielęgniarki należy mi.in:

- kontrola stanu zdrowia i  stanu higienicznego wychowanków,

- współpraca z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,

- organizacja i opieka nad wychowankami udającymi  na wizyty lub badania specjalistyczne poza zakład,   

- organizacja i opieka nad wychowankami udającymi  się na leczenie dentystyczne, 

- podejmowanie w nagłych przypadkach postępowania ratowniczego,

- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,

- opieka nad wychowankami przebywającymi w izbie chorych,                                                  

- prowadzenie dokumentacji medycznej,

-nadzór i kontrola nad zabezpieczeniem i przechowaniem leków, środków  dezynfekcyjnych i opatrunkowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną  wiedzą,

- wydawanie leków wychowankom zgodnie z zaleceniami lekarza,

-  odpowiedzialność i utrzymanie w należytym stanie i sprawności technicznej narzędzi i aparatury  do wykonywania zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych,

-  odpowiedzialność za stan pomieszczeń ambulatorium,

- współpraca  z dyrektorem zakładu i  innymi pracownikami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wychowanków, żywienia, warunków higienicznych w zakładzie,

- prowadzenie  edukacji zdrowotnej.

 

 

 protokol_z_naboru_pielegniarka.pdf

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

OFERTA PRACY

Zakład Poprawczy w Studzieńcu poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Strażnik

Wymiar etatu: - 1

Liczba stanowisk pracy: - 1

Data ukazania się ogłoszenia: 30 października 2020 r.

Data rozpoczęcia pracy: 01 grudnia 2020 r.

Warunki pracy:

- równoważny system czasu pracy;

- praca z nieletnimi wykazującymi różne zachowania;

- umowa o pracę na czas określony (w późniejszym okresie na czas nieokreślony).

Główne obowiązki:

- zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom oraz pracownikom podczas zajęć szkolnych, warsztatowych i internatowych;

- nadzór nad wychowankami podczas w/w zajęć oraz podczas pobytu w internacie w porze nocnej.

Wykształcenie:

-  minimum średnie.

Wymagania niezbędne:

- dobry stan zdrowia;

- sprawność fizyczna

- dobry kontakt z młodzieżą;

- umiejętność pracy w zespole oraz komunikowania się;

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;

- dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

- podstawowa znajomość Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Wynagrodzenie:

3.000 zł brutto oraz dodatek za staż pracy i pracę w godzinach nocnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys – curriculum vitae,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

3) na żądanie kserokopie świadectw pracy,

4) klauzula informacyjna zakładu.

 

Dokumenty z dopiskiem nabór na pracownika strażnik należy przesłać do sekretariatu Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w terminie do dnia 15.11.2020 r. Oferty składane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 46 831 81 91 wew.117 w godz. 9.00 – 15.00. Oferty przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

klauzula_straznik.pdf

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

OFERTA PRACY

Zakład Poprawczy w Studzieńcu poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Palacz CO

Wymiar etatu: - 1

Liczba stanowisk pracy: - 1

Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2020 r.

Data rozpoczęcia pracy: 01 października 2020 r.

Warunki pracy:

- równoważny system czasu pracy

- praca w kotłowni zakładowej, utrzymanie w ruchu kotłów CO i CWU;

- umowa o pracę na czas określony (na czas trwania okresu grzewczego).

Główne obowiązki:

- palenie w kotłach centralnego ogrzewania i kotle ciepłej wody użytkowej,

- utrzymywanie odpowiedniej temperatury na kotle CO w zależności od temperatur zewnętrznych,

- załadowywanie kotła CO i kotła CWU opałem przetransportowywanym  z placu opałowego,

- systematycznie oczyszczanie kotłów CO i kotła CWU,

- utrzymywanie porządku na terenie kotłowni i jej pobliżu.

Wykształcenie:

- podstawowe.

Wymagania niezbędne:

- ukończony kurs palacza CO;

- odpowiedzialność, dokładność i rzetelność;

- umiejętność pracy w zespole;

- sprawność działania i dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie na podobnym stanowisku;

Wynagrodzenie:

2.700 zł brutto oraz dodatek za staż pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys – curriculum vitae,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

3) na żądanie kserokopie świadectw pracy,

4) klauzula informacyjna zakładu.

 

Dokumenty z dopiskiem nabór na pracownika palacz CO należy przesłać do sekretariatu Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w terminie do dnia 23.09.2020 r. Oferty składane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 46 831 81 91 wew.117 w godz. 9.00 – 15.00. Oferty przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

klauzula_palacz.pdf

protokol_z_naboru_palacz_co.pdf

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ogłoszenie naboru pracownika:

 

I. Nazwa pracodawcy:


Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20 A
96-330 Puszcza Mariańska
tel. 46 8318170
fax. 46 8318170 w. 210

II. Nabór na stanowisko:

 

Nauczyciel języka polskiego


III. Podstawowe obowiązki:
Prowadzenie zajęć z przedmiotu język polski w klasie VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasie
I i II branżowej szkoły I stopnia.

IV. Wymagane kwalifikacje, uprawnienia:

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego oraz studia lub kurs kwalifikacyjny z resocjalizacji.

V. Oferta pracodawcy:

Pracodawca oferuje pracę na stanowisku nauczyciela w wymiarze 10/18 etatu na czas określony od 01 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Wynagrodzenie na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.2014.416 t.j.
z póź.zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych
i aresztach śledczych (Dz.U.2016.2264).

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- klauzula informacyjna zakładu.