Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Praca

 Ogłoszenie naboru pracownika:

 

I. Nazwa pracodawcy:
Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20 A
96-330 Puszcza Mariańska
tel. 46 8318170
fax. 46 8318170 w. 210

II. Nabór na stanowisko:

Nauczyciel – doradztwo zawodowe


III. Podstawowe obowiązki:

Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w międzyklasowym oddziale przysposabiającym do pracy w klasie VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasie I i II szkoły branżowej I stopnia.

IV. Wymagane kwalifikacje, uprawnienia:

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego oraz studia lub kurs kwalifikacyjny z  resocjalizacji.

V. Oferta pracodawcy:

Pracodawca oferuje pracę na stanowisku nauczyciela w wymiarze 5/18 etatu na czas określony od 01 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

Wynagrodzenie na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.2014.416 t.j. z póź.zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U.2016.2264).

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- klauzula informacyjna zakładu.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, Studzieniec 20 A, 96-330 Puszcza Mariańska lub przesłać na ww. adres w terminie do 25.02.2020r. – decyduje data wpływu do sekretariatu. Dokumenty przekazane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
VIII.

Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w naborze będą przechowywane przez okres trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe nabory nie dłużej niż jeden rok. W przypadku nieodebrania dokumentów po upływie wskazanych terminów dokumenty zostaną zniszczone.

IX.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej zakładu.

 

klauzula_rekrutacja.pdf

 

protokol_z_przeprowadzonego_naboru_na_nauczyciela_doradztwa_zawodowego.PDF