Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Praca

OFERTA PRACY

Zakład Poprawczy w Studzieńcu poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Palacz CO

Wymiar etatu: - 1

Liczba stanowisk pracy: - 1

Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2020 r.

Data rozpoczęcia pracy: 01 października 2020 r.

Warunki pracy:

- równoważny system czasu pracy

- praca w kotłowni zakładowej, utrzymanie w ruchu kotłów CO i CWU;

- umowa o pracę na czas określony (na czas trwania okresu grzewczego).

Główne obowiązki:

- palenie w kotłach centralnego ogrzewania i kotle ciepłej wody użytkowej,

- utrzymywanie odpowiedniej temperatury na kotle CO w zależności od temperatur zewnętrznych,

- załadowywanie kotła CO i kotła CWU opałem przetransportowywanym  z placu opałowego,

- systematycznie oczyszczanie kotłów CO i kotła CWU,

- utrzymywanie porządku na terenie kotłowni i jej pobliżu.

Wykształcenie:

- podstawowe.

Wymagania niezbędne:

- ukończony kurs palacza CO;

- odpowiedzialność, dokładność i rzetelność;

- umiejętność pracy w zespole;

- sprawność działania i dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie na podobnym stanowisku;

Wynagrodzenie:

2.700 zł brutto oraz dodatek za staż pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys – curriculum vitae,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

3) na żądanie kserokopie świadectw pracy,

4) klauzula informacyjna zakładu.

 

Dokumenty z dopiskiem nabór na pracownika palacz CO należy przesłać do sekretariatu Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w terminie do dnia 23.09.2020 r. Oferty składane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 46 831 81 91 wew.117 w godz. 9.00 – 15.00. Oferty przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

klauzula_palacz.pdf

protokol_z_naboru_palacz_co.pdf

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ogłoszenie naboru pracownika:

 

I. Nazwa pracodawcy:


Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20 A
96-330 Puszcza Mariańska
tel. 46 8318170
fax. 46 8318170 w. 210

II. Nabór na stanowisko:

 

Nauczyciel języka polskiego


III. Podstawowe obowiązki:
Prowadzenie zajęć z przedmiotu język polski w klasie VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasie
I i II branżowej szkoły I stopnia.

IV. Wymagane kwalifikacje, uprawnienia:

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego oraz studia lub kurs kwalifikacyjny z resocjalizacji.

V. Oferta pracodawcy:

Pracodawca oferuje pracę na stanowisku nauczyciela w wymiarze 10/18 etatu na czas określony od 01 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Wynagrodzenie na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.2014.416 t.j.
z póź.zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych
i aresztach śledczych (Dz.U.2016.2264).

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- klauzula informacyjna zakładu.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, Studzieniec 20 A, 96-330 Puszcza Mariańska lub przesłać na ww. adres w terminie do 28.08.2020r. – decyduje data wpływu do sekretariatu. Dokumenty przekazane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


VIII.
Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w naborze będą przechowywane przez okres trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe nabory nie dłużej niż jeden rok. W przypadku nieodebrania dokumentów po upływie wskazanych terminów dokumenty zostaną zniszczone.

 

IX. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej zakładu.

 

 Klauzula_naucyciel_jez_polskiego.pdf

 

II_protokol_z_naboru_nauczuciel_jez_polskiego.pdf

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Ogłoszenie naboru pracownika:

 

I. Nazwa pracodawcy:


Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20 A
96-330 Puszcza Mariańska
tel. 46 8318170
fax. 46 8318170 w. 210

 

II. Nabór na stanowisko:        Nauczyciel języka polskiego


III. Podstawowe obowiązki:
Prowadzenie zajęć z przedmiotu język polski w klasie VIII szkoły podstawowej oraz klasie I i II branżowej szkoły I stopnia.

 

IV. Wymagane kwalifikacje, uprawnienia:

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego oraz studia lub kurs kwalifikacyjny z resocjalizacji.

 

V. Oferta pracodawcy:

Pracodawca oferuje pracę na stanowisku nauczyciela w wymiarze 10/18 etatu na czas określony od 01 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Wynagrodzenie na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.2014.416 t.j. z póź.zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U.2016.2264).

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- klauzula informacyjna zakładu.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, Studzieniec 20 A, 96-330 Puszcza Mariańska lub przesłać na ww. adres w terminie do 31.07.2020r. – decyduje data wpływu do sekretariatu. Dokumenty przekazane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


VIII.  
Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w naborze będą przechowywane przez okres trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe nabory nie dłużej niż jeden rok. W przypadku nieodebrania dokumentów po upływie wskazanych terminów dokumenty zostaną zniszczone.

 

IX. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej zakładu.

 

 

Klauzula_nauczyciel_jez_polskiego.pdf

 

 

protokol_z_naboru_nauczyciel_jez_polskiego.pdf

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Ogłoszenie naboru pracownika:

 

I. Nazwa pracodawcy:


Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20 A
96-330 Puszcza Mariańska
tel. 46 8318170
fax. 46 8318170 w. 210

data zamieszczenia ogłoszenia 12.05.2020 r.

 

II. Nabór na stanowisko:

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa


 III. Podstawowe obowiązki:
Prowadzenie zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII szkoły podstawowej oraz klasie I szkoły branżowej I stopnia.

 

IV. Wymagane kwalifikacje, uprawnienia:

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa oraz studia lub kurs kwalifikacyjny z resocjalizacji.

 

V. Oferta pracodawcy:

Pracodawca oferuje pracę na stanowisku nauczyciela w wymiarze 2/18 etatu na czas określony od 01 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Wynagrodzenie na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.2014.416 t.j. z póź.zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U.2016.2264).

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- klauzula informacyjna zakładu.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, Studzieniec 20 A, 96-330 Puszcza Mariańska  w terminie do 27.05.2020r. – decyduje data wpływu do zakładu. Dokumenty przekazane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


VIII.

Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w naborze będą przechowywane przez okres trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe nabory nie dłużej niż jeden rok. W przypadku nieodebrania dokumentów po upływie wskazanych terminów dokumenty zostaną zniszczone.

 

IX.

 

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej zakładu.

 

klauzula_edb.pdf

 

protokol_z_naboru_pracownika_nauczyciel_EBD.pdf

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie naboru pracownika:

 

I. Nazwa pracodawcy:


Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20 A
96-330 Puszcza Mariańska
tel. 46 8318170
fax. 46 8318170 w. 210

data zamieszczenia ogłoszenia 12.05.2020 r.

 

II. Nabór na stanowisko:

 

Nauczyciel fizyki


 III. Podstawowe obowiązki:
Prowadzenie zajęć z przedmiotu fizyka w klasie VIII szkoły podstawowej oraz klasie II szkoły branżowej I stopnia.

 

IV. Wymagane kwalifikacje, uprawnienia:

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do zajmowania stanowiska nauczyciela fizyki oraz studia lub kurs kwalifikacyjny z resocjalizacji.

 

V. Oferta pracodawcy:

Pracodawca oferuje pracę na stanowisku nauczyciela w wymiarze 2/18 etatu na czas określony od 01 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Wynagrodzenie na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.2014.416 t.j. z póź.zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U.2016.2264).

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- klauzula informacyjna zakładu.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, Studzieniec 20 A, 96-330 Puszcza Mariańska w terminie do 27.05.2020r. – decyduje data wpływu do zakładu.. Dokumenty przekazane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


VIII.

Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w naborze będą przechowywane przez okres trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe nabory nie dłużej niż jeden rok. W przypadku nieodebrania dokumentów po upływie wskazanych terminów dokumenty zostaną zniszczone.

 

IX.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej zakładu.

 

klauzula_fizyka.pdf

 

protokol_z_naboru_pracownika_nauczyciel_fizyki.pdf

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

OFERTA PRACY

 

 

 

Zakład Poprawczy w Studzieńcu poszukuje kandydatów na stanowisko: 

lekarz

Wymiar etatu: - 0,25

Liczba stanowisk pracy: - 1

Data ukazania się ogłoszenia: 28 kwietnia 2020 r.

 

Warunki pracy:

- praca według harmonogramu

 

Główne obowiązki:

1.      Udzielanie porad lekarskich i leczenie chorych wychowanków oraz prowadzenie dokumentacji lekarskiej w tym zakresie.

2.      Podejmowanie decyzji o przyjęciu chorych do izby chorych i kierowanie do szpitala poza zakładem zgodnie ze wskazaniami lekarskimi i obowiązującym trybem postępowania.

3.      Zapewnienie konsultacji specjalistycznych dla chorych  wymagających takiej pomocy.

4.      Ustalanie składu apteczek znajdujących się na wyposażeniu zakładu.

5.      Wystawianie w przypadkach określonych przepisami świadectw i orzeczeń lekarskich.

6.      Zawiadamianie dyrektora zakładu oraz właściwego organu inspekcji sanitarnej o każdym przypadku choroby zakaźnej i wydawanie wstępnych zarządzeń przeciwepidemiologicznych.

7.      Przeprowadzanie badań profilaktycznych wychowanków.

 

Wykształcenie:

- dyplom ukończenia studiów medycznych i uzyskanie tytułu lekarza,

- prawo wykonywania zawodu,

- uprawnienia w zakresie badań profilaktycznych i badań kierowców.

 

Wynagrodzenie:

1.580,00 zł brutto oraz dodatek za staż pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys zawodowy z danymi kontaktowymi kandydata (CV); Jeżeli w CV załączono zdjęcie prosimy o wyrażenia zgody na jego przetwarzanie: wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko lekarz przez Zakład Poprawczy w Studzieńcu. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody prosimy zdjęcie usunąć.

- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;