Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności placówki jest resocjalizacja nieletnich. Zakład prowadzi proces resocjalizacji wychowanka z uwzględnieniem oferty resocjalizacyjnej zakładu oraz w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga przy współudziale wychowanka, psychologa i innych pracowników zakładu. Uczymy naszych wychowanków radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kształcimy ich podstawowe umiejętności praktyczne oraz społeczne.

 Praca wychowawcza z nieletnimi  prowadzona jest  w internacie, szkole i warsztatach szkolnych. Oparta jest na wzajemnym szacunku i podmiotowym traktowaniu wychowanków.

W placówce funkcjonuje szkoła podstawowa oraz  2-letnia szkoła branżowa I stopnia, w których realizowane są programy szkół publicznych.

W warsztatach szkoleniowych nieletni mają możliwość  kształcenia się w zawodach stolarz, ślusarz, kucharz, ogrodnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W internacie  prowadzone są działania z uwzględnieniem nowoczesnych metod pracy resocjalizacyjnej w zakresie terapii grupowej oraz indywidualnego oddziaływania na wychowanka. Pobyt wychowanka w zakładzie ma na celu:

- przygotowanie wychowanka do funkcjonowania w środowisku otwartym zgodnego z obowiązującymi normami oraz podstawowymi zasadami współżycia społecznego,

- nabycie podstawowych umiejętności praktycznych potrzebnych w życiu codziennym,

- rozwijanie zainteresowań oraz nauka kreatywnego spędzania wolnego czasu zgodnego z obowiązującymi normami społeczno – moralnymi,

- naukę gospodarowania pieniędzmi, kalkulacji potrzeb i wydatków, rezygnowania z rzeczy najmniej przydatnych na korzyść tych najpotrzebniejszych,

- naukę redagowania różnego rodzaju pism urzędowych, zapoznanie z przepisami kodeksu pracy,

- naukę zachowań asertywnych, kompromisowych, nieagresywnych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania konfliktów w sposób uznany społecznie,

- wykształcenie odpowiednich postaw stosunku do innych osób,

- przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy,

- przygotowanie do pełnienia roli pracownika po opuszczeniu zakładu.