Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności placówki jest resocjalizacja nieletnich. Praca wychowawcza prowadzona jest zarówno w internacie, szkole, jak i warsztatach szkoleniowych. Oparta jest na wzajemnym szacunku i podmiotowym traktowaniem wychowanków. W placówce funkcjonują szkoły: 3-letnie gimnazjum i 2-letnia szkoła zawodowa, w których realizowane są programy szkół publicznych. W warsztatach szkoleniowych nieletni przygotowywani są do zawodu stolarza, ślusarza, kucharza, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W systemie wychowawczym placówki zgodnie z nowoczesnymi metodami pracy resocjalizacyjnej prowadzone są działania ukierunkowane na nieletnich w zakresie terapii grupowej oraz indywidualnego oddziaływania na wychowanka. Zakład prowadzi proces resocjalizacji wychowanka z uwzględnieniem oferty resocjalizacyjnej zakładu oraz w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga przy współudziale wychowanka, psychologa i innych pracowników zakładu.
Poprzez ofertę resocjalizacyjną chcemy nauczyć naszych wychowanków radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kształcimy ich podstawowe umiejętności praktyczne oraz społeczne. Odbywa się to w ramach zajęć organizowanych na terenie placówki oraz poza nią. Pobyt wychowanka w zakładzie ma na celu:
  • przygotowanie wychowanka do funkcjonowania w środowisku otwartym zgodnego z obowiązującymi normami oraz podstawowymi zasadami współżycia społecznego
  • nabycie podstawowych umiejętności praktycznych potrzebnych w życiu codziennym
  • rozwijanie zainteresowań oraz nauka kreatywnego spędzania wolnego czasu zgodnego z obowiązującymi normami społeczno – moralnymi
  • naukę gospodarowania pieniędzmi, kalkulacji potrzeb i wydatków, rezygnowania z rzeczy najmniej przydatnych na korzyść tych najpotrzebniejszych
  • naukę zachowań asertywnych, kompromisowych, nieagresywnych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania konfliktów w sposób uznany społecznie
  • wykształcenie odpowiednich postaw stosunku do innych osób
  • przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy
  • nauka redagowania różnego rodzaju pism urzędowych, zapoznanie z przepisami kodeksu pracy.