Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.
Tu jesteś: Strona główna BIP

Historia naszego zakładu | tutaj

Rejestry, ewidencje i archiwa

Dokumentacja dotycząca nieletnich prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (tekst jednolity Dz.U. 2017.487) i stanowią ją w szczególności:

  • księga ewidencji wychowanków
  • akta osobowe wychowanka 
  • karta wyposażenia dla wychowanków korzystających z zaopatrzenia w odzież w inne wyposażenie.
  • księga ewidencji nagród i środków dyscyplinarnych
  • księga ewidencji wychowanków umieszczonych w izbie przejściowej
  • księga ewidencji wychowanków umieszczonych w izbie izolacyjnej
  • księga ewidencji przepustek i urlopów
  • dziennik zajęć wychowawczych
  • księga przebiegu służby nocnej
  • księga ewidencji ucieczek

 

Sposób prowadzenia dokumentacji określa załącznik nr 2 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Placówka posiada archiwum, w którym przechowuje dokumenty zgodnie z zasadami o archiwizacji dokumentów państwowych.

Udostępnianie akt osobowych wychowanków lub innych dokumentów objętych ochroną danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.).