Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.
Tu jesteś: Strona główna Szkoły

Historia naszego zakładu | tutaj

Szkoły

 

 W Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu funkcjonują szkoły:

 

-  szkoła podstawowa,

 

-  branżowa szkoła I stopnia.

 

 


Zajęcia  w szkole odbywają się w  pracowniach przedmiotowych oraz pracowniach zawodowych.  Każda pracownia  wyposażona jest w  rzutnik z ekranem lub tablicą multimedialną. W szkole znajduje się  biblioteka oraz pracownia komputerowa. Zajęcia wychowania fizycznego oraz  sportowe prowadzone są w sali gimnastycznej znajdującej się w budynku szkoły, a także  boisku wielofunkcyjnym lub boisku szkolnym znajdującymi  się  przy budynku szkoły.        Zajęcia praktyczne odbywają się w budynkach warsztatowych dedykowanych dla danego zawodu ora współpracują z  podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą przy zakładzie poprawczym. 

Nauczyciele pracujący w naszej szkole dążą , aby uczniowie:                                                                                                  

• Zdobywali wiedzę i umiejętności porównywalne ze szkołą środowiskową i mogli aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się.                                                                                                                                       

• Znali i respektowali normy moralne.                                                                                                                                   

• Kształcili umiejętności życiowe korzystając w procesie uczenia się z możliwości jakie niesie środowisko otwarte.                                                                                                                                                          

 • Utrzymywali z nauczycielami bliskie kontakty otwarte na siebie.                                                                                 

 • Mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań poza lekcjami, czuli się współgospodarzami szkoły mającymi istotny wpływ na jej kształt i wygląd.

 

OFERTA RESOCJALIZACYJNA SZKÓŁ W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W STUDZIEŃCU

W oddziałach  szkoły podstawowej uczniowie mają możliwość poznania wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej w zawodach: ogrodnik, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W branżowej szkole I stopnia uczniowie kształcą się w zawodach: stolarz, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

1. SFERA DYDAKTYCZNA.

Uczniowie otrzymują wszechstronna pomoc w nadrobieniu dotychczasowych zaległości szkolnych. Indywidualne podejście do każdego ucznia pozwala na przełamanie niechęci do nauki wynikającej z negatywnych doświadczeń szkolnych. Stosowane są sprawdzone systemy motywacyjne i pozytywne wzorce osobowe , aby zachęcić uczniów do nauki i nadrobienia  zaległości szkolnych. Zajęcia  prowadzone są  z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz metod aktywizujących, a tempo pracy dostosowane jest do możliwości i percepcji uczniów. W uzasadnionych przypadkach stosowane jest indywidualne nauczanie lub organizowane są  zajęcia wyrównawcze

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna w oparciu o nowoczesną bazę warsztatową przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych potwierdzających zdobycie kwalifikacji w zawodzie.                                            Uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu w izbie rzemieślniczej  i  uzyskania kwalifikacji zawodowych w atrakcyjnych zawodach takich jak:                                                                                            

• Stolarz                                                                                                                                                                                     

• Kucharz                                                                                                                                                                                    

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

2. SFERA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA.

Nauczyciele w swojej pracy dążą do osiągnięcia modelu absolwenta, który posiada następujące cechy:                                                                                                                                                                                        

• ma poczucie własnej godności i wartości                                                                                                                       

• zna i przestrzega normy społeczne                                                                                                                                   

• jest przygotowany do dalszego etapy nauki lub pracy                                                                                                        

• jest kulturalny i odpowiedzialny                                                                                                                                        

• rozumie innych i potrafi z nimi współpracować                                                                                                          

• dba o swoje zdrowie i otoczenie                                                                                                                                        

• jest wysportowany                                                                                                                                                                           

• posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości                                                                                               

• nie boi się podejmować nowych wyzwań.

 

Osiągnięcie tych ambitnych celów nie jest proste i wymaga od nauczycieli dobrego przygotowania merytorycznego oraz dużego zaangażowania osobistego. Nauczyciele w  pracy resocjalizacyjnej stosując różnorodne metody i formy pracy, a w szczególności:

• Dobrze przygotowane scenariusze lekcji  wychowawczych, gdzie podstawą jest doskonałe poznanie uczniów, ich problemów oraz zdobycie zaufania niezbędnego do skutecznej pracy wychowawczej.        

• Indywidualna praca z uczniami. Uczniowie zdolni mogą poszerzać swoje umiejętności i zainteresowania ,zaś słabsi nadrabiają zaległości.                                                                                                                   

• Rozmowy indywidualne prowadzące do rozwiazywania bieżących problemów uczniów. Nauczyciele są zawsze otwarci na potrzeby uczniów i nigdy nie odmawiają poświęcenia im swojego czasu.              

• Konkursy i zawody międzyszkolne, które pozwalają na porównanie swoich sił z uczniami ze szkół środowiskowych. Stanowią formę dopingu do wytężonej pracy, aby móc konkurować z najlepszymi. Pozwalają  naszym uczniom     poszerzyć wiedzę i nabyć umiejętność rywalizacji. Uczniowie dowiadują się , że sukces wymaga solidnej pracy, ale za to smakuje podwójnie.                                                                                                   

• Zawody sportowe, które  dają uczniom  możliwość  do satysfakcji ze zwycięstwa. Rywalizacja sportowa spełnia niebagatelna rolę w rozwijaniu pożądanych cech osobowościowych i wychowaniu. O sukcesach naszych uczniów       świadczą  gabloty pełne zdobytych pucharów i innych trofeów.

• Wycieczki szkolne:  naukowe, kulturalne i krajoznawcze,  w trakcie których uczniowie mają okazję poznać  m.in. historię, nowe technologie, obejrzeć  ciekawe filmy, miejsca, poznać inne formy spędzania wolnego czasu.  

• Gazetki ścienne, które są dla uczniów okazją wykazania się talentami plastycznymi i wiedzą na różne tematy.

• Prowadzone zajęcia dla uczniów na pływalni miejskiej w Żyrardowie są okazją do zdobycia i doskonalenia umiejętności pływackich.

• Usamodzielnianie uczniów  klas kończących naukę, poprzez udział w zajęciach, które pomagają  im odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu szkoły.