Deklaracja dostępności

Zakład Poprawczy w Studzieńcu zobowiązuje się do zapewnienia dostępności strony internetowej https://studzieniec.zp.gov.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://studzieniec.zp.gov.pl której administratorem jest Zakład Poprawczy w Studzieńcu.

Strona internetowa została opublikowana w dniu: 2021-03-31 .

Strona internetowa została zaktualizowana w dniu: 2021-04-28.

Strona internetowa https://studzieniec.zp.gov.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-28.

Problemy z dostępnością, dane kontaktowe i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej https://studzieniec.zp.gov.pl prosimy o kontakt z dyrektorem Zakładu Poprawczego w Studzieńcu Panem Piotrem Pawlikiem, drogą elektroniczną sekretariat@studzieniec.zp.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 46 831 81 91. W ten sam sposób można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej, złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności lub przekazać inne zastrzeżenia dotyczące dostępności.

Prawo do wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu z niej korzystającemu.  Możliwe jest także udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zamieszczonych plików audio lub video.

Wniosek dotyczący udostępnienia informacji powinien zawierać dane osoby występującej, dokładne określenie o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu.

Ponadto wniosek o otrzymanie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinien zawierać także dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny w odpowiedzi na wniosek powinien niezwłocznie przekazać informację, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia.  Jeżeli jednak z jakiegoś powodu dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym wnioskującego w jakim terminie przekazanie tej informacji nastąpi. Termin ten nie może przekroczyć dwóch miesięcy od chwili wystąpienia. Podmiot publiczny może także zaproponować inny alternatywny sposób dostępu do informacji.  

Gdyby podmiot publiczny odmówił realizacji wniosku dotyczącego zapewnienia dostępności lub innego alternatywnego sposobu dostępu do tej informacji, wnioskującemu przysługuje prawo do złożenia skargi dotyczącej braku zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. W przypadku nieuzyskania informacji od podmiotu publicznego, wnioskującemu przysługuje prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20A
96-330 Puszcza Mariańska

Budynki Zakładu Poprawczego w Studzieńcu  nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.