O placówce

Podstawowe informacje o placówce

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu powstał  na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu ( Dz. U. Ministra Sprawiedliwości 2022. Poz. 167).

Historia tej najstarszej w kraju placówki jest przykładem działalności pedagogicznej ludzi, którzy rozumiejąc potrzeby młodzieży „trudnej wychowawczo” otworzyli tę placówkę 14 maja 1876 roku i realizowali w niej na przestrzeni lat wypracowane systemy wychowawcze.

Ośrodek znajduje się w historycznych zabudowaniach o racjonalnie rozplanowanych przestrzeniach. To jedyna placówka na świecie posiadającą własny kościół.

Ośrodek jest przeznaczony dla chłopców w wieku 13-19 lat. Placówka zapewnia w szczególności nauczanie ogólnokształcące i zawodowe, działalność kulturalno – oświatową, sportową, zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych, przygotowanie nieletnich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Praca wychowawcza z nieletnimi  oparta jest na wzajemnym szacunku i podmiotowym traktowaniu wychowanków w oparciu o indywidualny plan oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, opracowany przez pedagoga i psychologa przy współudziale nieletniego  i innych pracowników ośrodka.

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym  w Studzieńcu stosuje się nowoczesne metody pracy wychowawczej i kontynuuje tradycje dobrej szkoły pedagogicznej. Wychowankowie, którzy tu przebywają, mogą zmienić dotychczasowy bieg wydarzeń, który kierował ich losem i powrócić do życia w społeczeństwie jako wolni i pełnowartościowi obywatele.

Organizacja placówki

Organizację ośrodka określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.08.2022r. w sprawie  funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2022. poz.1897).

Schemat organizacyjny ośrodka:

EPSON MFP image

W skład ośrodka wchodzą:

 • internat;
 • szkoły i warsztaty szkolne;
 • zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • inne działy zapewniające realizację zadań ośrodka.

Nadzór zwierzchni

Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi  na podstawie art. 340, Ustawy z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U.2022. poz. 1700).

Nadzór pedagogiczny

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi określają przepisy  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.poz.910). 

Informacje o szkołach w placówce

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu funkcjonują:

Szkoła Podstawowa w Studzieńcu,

96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec 20 A.

Szkoła prowadzi obecnie przysposobienie do pracy w zawodzie:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nr zawodu 712905.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Studzieńcu,

96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec 20a.

Szkoła prowadzi obecnie kształcenie zawodowe w kierunkach:

 • stolarz nr zawodu 752205,
 • kucharz nr zawodu 512001,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nr zawodu 712905.
OFERTA RESOCJALIZACYJNA SZKÓŁ

Informacje o warsztatach szkolnych

Pobyt wychowanka w naszym ośrodku to czas, w którym ma on  możliwość nadrobienia zaległości szkolnych, wybrania odpowiedniego zawodu z uwzględnieniem swoich zainteresowań i predyspozycji. To czas na zdobycie wiedzy i umiejętności fachowych w wybranym przez siebie zawodzie, które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy po opuszczeniu ośrodka.

Każdy nieletni przebywający w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu ma możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie. Szkolenie zawodowe prowadzone jest na poziomie:

• szkoły branżowej w formie nauki zawodu,

• szkoły podstawowej w formie przyuczenia  do wykonywania określonej pracy.

Wychowankowie mają możliwość kształcenia się w następujących kierunkach:

 • kucharz,
 • stolarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • ogrodnik.

Dzięki kształceniu w różnych w kierunkach, które odpowiadają  potrzebom rynku pracy wychowankowie mają możliwość wyboru nauki  zawodu dostosowanego do ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji.

Kształcenie zawodowe odbywa się na terenie placówki w warsztatach szkolnych.

Zajęcia  odbywają  się w budynkach warsztatowych oraz klasopracowniach przedmiotów zawodowych. Pomieszczenia wyposażone w odpowiednie maszyny, narzędzia i elektronarzędzia, zaplecza techniczne, środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne.  Pomieszczenia warsztatowe  przygotowane  są także do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

OFERTA RESOCJALIZACYJNA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Informacje o internacie

Internat stanowi integralną część zakładu. Wychowankowie przebywają w nim poza czasem nauki szkolnej i warsztatowej, od poniedziałku do soboty w godzinach 15.00  do 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w niedzielę i święta.  Za funkcjonowanie tego działu placówki odpowiada kierownik internatu.

Na terenie internatu, w ramach pracy z młodzieżą, dążymy do jej wszechstronnego rozwoju zarówno fizycznego, społecznego jak również intelektualnego. Poprzez odpowiednie oddziaływania rozwijamy w naszych podopiecznych wiarę we własne siły, zwracamy uwagę na wartości pozytywne, uczymy pokonywania samodzielnie trudności. Aby powyższe oddziaływania były skuteczne, stwarzamy i kształtujemy odpowiednie warunki korzystne dla przebiegu procesów emocjonalnych.

Internat posiada doskonałą bazę mieszkaniową, która sprzyja zapewnieniu dobrych warunków bytowych i zaspokojeniu potrzeb materialnych. Każda grupa wychowawcza znajduje się w oddzielnym budynku posiadającym  odpowiednio wyposażone  miejsca niezbędne do pracy, nauki i wypoczynku. Część dolna każdej grupy składa się z szatni, obszernej świetlicy, pomieszczenia socjalnego, pokoju wychowawców, toalety oraz magazynku  W górnych pomieszczeniach znajdują się 2 – 3 osobowe sypialnie dla wychowanków oraz toalety.

Budynki internatu  otoczone są zielenią blisko 150 letniego parku wraz infrastrukturą rekreacyjną i sportową w postaci boiska do piłki plażowej, altany oraz miejsca na ognisko. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także boisko wielofunkcyjne oraz pełnowymiarowe boisko piłkarskie z okalającą je bieżnią sportową.

W jednym z budynków internatu znajduje się klub, w którym organizowane są m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy,  wyświetlane są  filmy.  Wychowankowie mogą spędzać też  czas w klubie,  w niedzielne i świąteczne popołudnia grając w bilard i piłkarzyki, szachy .  

Internat posiada łącznie sześć budynków mieszkalnych przeznaczonych dla grup wychowawczych oraz hostelu. W budynku hostelu wychowankowie mieszkają samodzielnie przygotowując się do opuszczenia placówki. Najczęściej podejmują pracę oraz kontynuują naukę poza zakładem.

OFERTA RESOCJALIZACYJNA INTERNATU

Informacja o zespole pomocy psychologiczno – pedagogicznej

W skład zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej  wchodzi:

 • pedagog
 • psycholog
 • psycholog- specjalista terapii uzależnień od narkotyków

Zespół pomocy pedagogiczno- psychologicznej  dokonuje diagnozy zaburzeń wychowanka, jego osobistych problemów mających wpływ na jego funkcjonowanie społeczne oraz na występowanie niepowodzeń szkolnych w celu zaprojektowania adekwatnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zastosowania adekwatnych metod wychowawczych. Pedagog przy udziale psychologa z udziałem nieletniego oraz innych pracowników pedagogicznych zakładu  opracowuje indywidualny plan oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, obejmujący szereg zadań zarówno dla wychowanka jak i pracowników pedagogicznych,  których realizacja   ma istotny wpływ na proces zmiany nieletniego.

Zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej zapewnia pomoc nieletnim w formie:

– Indywidualnych oddziaływań terapeutycznych odpowiadających na potrzeby wychowanków, prowadzonych w konwencji poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii Gestalt, dialogu motywującego.

– Grupowych oddziaływań terapeutycznych: socjoterapii, psychoprofilaktyki uzależnień, zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społecznych dla wychowanków przygotowywanych do procesu usamodzielnienia.

– Indywidualnego wsparcia  w załatwianiu spraw wymagających kontaktu z instytucjami środowiskowymi.

– Prowadzenia działań w obszarze usamodzielnienia  nieletniego.

W procesie wychowania i psychokorekcji członkowie zespołu współpracują z rodzinami i opiekunami prawnymi wychowanków. Udzielają pomocy w formie porad i konsultacji, informują o podjętych działaniach wychowawczych i korekcyjnych wobec ich dziecka, o efektach pracy, warunkach współpracy i komunikacji z nimi w ciągu pobytu w placówce. Organizują również zebrania dla rodziców, których celem jest nie tylko udzielenie informacji o postępach w procesie resocjalizacji wychowanka, ale również pedagogizacja rodziców.

Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej zapewnia nieletnim pomoc poprzez realizacji następujących programów:

 • Program adaptacji nowych wychowanków
 • Indywidualny plan oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych
 • Program profilaktyki uzależnień
 • Program oddziaływań terapeutycznych dla wychowanków uzależnionych
 • Program oddziaływań skierowanych na środowisko rodzinne nieletniego
 • Program socjoterapii
 • Program rozwoju osobistego
 • Program usamodzielnienia
 • Program rozwijania kompetencji społecznych 

Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzi w ośrodku regularne badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa nieletnich oraz inne dotyczące funkcjonowania ośrodka.

Zespół inicjuje i prowadzi działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach problemowych i kryzysowych.