O placówce

Podstawowe informacje o placówce

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu powstał  na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu ( Dz. U. Ministra Sprawiedliwości 2022. Poz. 167).

Historia tej najstarszej w kraju placówki jest przykładem działalności pedagogicznej ludzi, którzy rozumiejąc potrzeby młodzieży „trudnej wychowawczo” otworzyli tę placówkę 14 maja 1876 roku i realizowali w niej na przestrzeni lat wypracowane systemy wychowawcze.

Ośrodek znajduje się w historycznych zabudowaniach o racjonalnie rozplanowanych przestrzeniach. To jedyna placówka na świecie posiadającą własny kościół.

Ośrodek jest przeznaczony dla chłopców w wieku 13-19 lat. Placówka zapewnia w szczególności nauczanie ogólnokształcące i zawodowe, działalność kulturalno – oświatową, sportową, zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych, przygotowanie nieletnich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Praca wychowawcza z nieletnimi  oparta jest na wzajemnym szacunku i podmiotowym traktowaniu wychowanków w oparciu o indywidualny plan oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, opracowany przez pedagoga i psychologa przy współudziale nieletniego  i innych pracowników ośrodka.

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym  w Studzieńcu stosuje się nowoczesne metody pracy wychowawczej i kontynuuje tradycje dobrej szkoły pedagogicznej. Wychowankowie, którzy tu przebywają, mogą zmienić dotychczasowy bieg wydarzeń, który kierował ich losem i powrócić do życia w społeczeństwie jako wolni i pełnowartościowi obywatele.

Organizacja placówki

Organizację ośrodka określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.08.2022r. w sprawie  funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2022. poz.1897).

Schemat organizacyjny ośrodka:

EPSON MFP image

W skład ośrodka wchodzą:

 • internat;
 • szkoły i warsztaty szkolne;
 • zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • inne działy zapewniające realizację zadań ośrodka.

Nadzór zwierzchni

Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi  na podstawie art. 340, Ustawy z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U.2022. poz. 1700).

Nadzór pedagogiczny

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi określają przepisy  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.poz.910). 

Informacje o szkołach w placówce

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu funkcjonują:

Szkoła Podstawowa w Studzieńcu,

96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec 20 A.

Szkoła prowadzi obecnie przysposobienie do pracy w zawodzie:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nr zawodu 712905.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Studzieńcu,

96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec 20a.

Szkoła prowadzi obecnie kształcenie zawodowe w kierunkach:

 • stolarz nr zawodu 752205,
 • kucharz nr zawodu 512001,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nr zawodu 712905.
OFERTA RESOCJALIZACYJNA SZKÓŁ

Informacje o warsztatach szkolnych

Pobyt wychowanka w naszym ośrodku to czas, w którym ma on  możliwość nadrobienia zaległości szkolnych, wybrania odpowiedniego zawodu z uwzględnieniem swoich zainteresowań i predyspozycji. To czas na zdobycie wiedzy i umiejętności fachowych w wybranym przez siebie zawodzie, które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy po opuszczeniu ośrodka.

Każdy nieletni przebywający w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu ma możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie. Szkolenie zawodowe prowadzone jest na poziomie:

• szkoły branżowej w formie nauki zawodu,

• szkoły podstawowej w formie przyuczenia  do wykonywania określonej pracy.

Wychowankowie mają możliwość kształcenia się w następujących kierunkach:

 • kucharz,
 • stolarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • ogrodnik.

Dzięki kształceniu w różnych w kierunkach, które odpowiadają  potrzebom rynku pracy wychowankowie mają możliwość wyboru nauki  zawodu dostosowanego do ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji.

Kształcenie zawodowe odbywa się na terenie placówki w warsztatach szkolnych.

Zajęcia  odbywają  się w budynkach warsztatowych oraz klasopracowniach przedmiotów zawodowych. Pomieszczenia wyposażone w odpowiednie maszyny, narzędzia i elektronarzędzia, zaplecza techniczne, środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne.  Pomieszczenia warsztatowe  przygotowane  są także do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

OFERTA RESOCJALIZACYJNA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Informacje o internacie

Internat stanowi integralną część zakładu. Wychowankowie przebywają w nim poza czasem nauki szkolnej i warsztatowej, od poniedziałku do soboty w godzinach 15.00  do 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w niedzielę i święta.  Za funkcjonowanie tego działu placówki odpowiada kierownik internatu.

Na terenie internatu, w ramach pracy z młodzieżą, dążymy do jej wszechstronnego rozwoju zarówno fizycznego, społecznego jak również intelektualnego. Poprzez odpowiednie oddziaływania rozwijamy w naszych podopiecznych wiarę we własne siły, zwracamy uwagę na wartości pozytywne, uczymy pokonywania samodzielnie trudności. Aby powyższe oddziaływania były skuteczne, stwarzamy i kształtujemy odpowiednie warunki korzystne dla przebiegu procesów emocjonalnych.

Internat posiada doskonałą bazę mieszkaniową, która sprzyja zapewnieniu dobrych warunków bytowych i zaspokojeniu potrzeb materialnych. Każda grupa wychowawcza znajduje się w oddzielnym budynku posiadającym  odpowiednio wyposażone  miejsca niezbędne do pracy, nauki i wypoczynku. Część dolna każdej grupy składa się z szatni, obszernej świetlicy, pomieszczenia socjalnego, pokoju wychowawców, toalety oraz magazynku  W górnych pomieszczeniach znajdują się 2 – 3 osobowe sypialnie dla wychowanków oraz toalety.

Budynki internatu  otoczone są zielenią blisko 150 letniego parku wraz infrastrukturą rekreacyjną i sportową w postaci boiska do piłki plażowej, altany oraz miejsca na ognisko. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także boisko wielofunkcyjne oraz pełnowymiarowe boisko piłkarskie z okalającą je bieżnią sportową.

W jednym z budynków internatu znajduje się klub, w którym organizowane są m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy,  wyświetlane są  filmy.  Wychowankowie mogą spędzać też  czas w klubie,  w niedzielne i świąteczne popołudnia grając w bilard i piłkarzyki, szachy .  

Internat posiada łącznie sześć budynków mieszkalnych przeznaczonych dla grup wychowawczych oraz hostelu. W budynku hostelu wychowankowie mieszkają samodzielnie przygotowując się do opuszczenia placówki. Najczęściej podejmują pracę oraz kontynuują naukę poza ośrodkiem.

OFERTA RESOCJALIZACYJNA INTERNATU

OFERTA ZESPOŁU POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 1. W skład zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą:
  1. Pedagog
  1. Pedagog specjalny
  1. Psycholog
  1. Psycholog – specjalista terapii uzależnień od narkotyków
 2. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnia wychowankom pomoc w formie realizacji następujących programów:
  1. Program adaptacji nowych wychowanków
   1. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej.
   1. Sporządzenie diagnozy.
   1. Przeprowadzenie innych badań osobopoznawczych.
   1. Zapoznanie nieletniego z regulaminem zakładu i wyjaśnienie wątpliwości.
   1. Poznanie nieletniego z ośrodkiem, wprowadzenie do szkoły, internatu, warsztatu.
   1. Udzielanie wsparcia emocjonalnego, budowanie poczucia bezpieczeństwa.
   1. Integracja  w środowisku grupy wychowawczej, włączenie w życie społeczności ośrodka, budowanie relacji interpersonalnych opartych na wzajemnym szacunku.
   1. Utrzymywanie kontaktu ze środowiskiem rodzinnym.
  1. Indywidualny plan oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych
   1. Indywidualny plan oddziaływań opracowuje pedagog i psycholog z udziałem nieletniego i innych pracowników ośrodka zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie pobytu nieletnich w okręgowym ośrodku wychowawczym.
  1. Program opieki psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków umieszczonych w ośrodku tymczasowo
   1. Program oddziaływań indywidualnych skierowany do wychowanków umieszczonym w ośrodku tymczasowo.
   1. Program ukierunkowany jest na rozpoczęcie procesu resocjalizacji.
   1. Program zakłada udzielenie nieletniemu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychiatrycznej.
  1. Program profilaktyki uzależnień
   1. Program skierowany jest do nieletnich eksperymentujących z zażywaniem substancji psychoaktywnych.
   1. Program realizowany jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych.
  1. Program oddziaływań terapeutycznych dla wychowanków uzależnionych
   1. Program skierowany jest do nieletnich zażywających substancje psychoaktywne w sposób szkodliwy i uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
   1. Program realizowany jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych w zależność od potrzeb wychowanków.
  1. Program profilaktyki uniwersalnej UNPLUGGED
 3. Rekomendowany program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.
  1. Program profilaktyki uniwersalnej SPÓJRZ INACZEJ
 4. Rekomendowany program profilaktyki ukierunkowany na rozwój osobowości oraz zdolności przystosowania społecznego poprzez trenowanie ważnych umiejętności życiowych.
  1. Program oddziaływań skierowanych na środowisko rodzinne nieletniego
   1. Pomoc rodzicom/opiekunom nieletnich w formie poradnictwa indywidualnego.
   1. Organizacja spotkania z rodzicami/opiekunami na terenie ośrodka.
   1. Warsztaty i szkolenia dla rodziców/opiekunów na terenie ośrodka. 
  1. Program socjoterapii
   1. Rozwój samoświadomości.
   1. Budowanie poczucia własnej wartości.
   1. Podniesienie samooceny.
   1. Autoprezentacja.
   1. Odreagowanie napięć i emocji.
  1. Program rozwoju osobistego
   1. Terapia grupowa (rozwój samoświadomości, praca nad zmianą swoich zachowań i postaw, wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi).
  1. Terapia pedagogiczna
 5. Zajęcia grupowe i indywidualne.
  1. Trening Umiejętności Społecznych
 6. Zajęcia indywidualne mające na celu zmniejszanie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i rozwijanie umiejętności pozwalających na skuteczne radzenie sobie w życiu.
  1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 7. Zajęcia indywidualne (modyfikowanie zachowania na bardziej aprobowane społecznie, poprawa funkcjonowania społecznego, rozpoznawanie i nazywanie emocji, asertywność, odmawianie i stawianie granic, radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie konfliktów).
  1. Program rozwijania kompetencji społecznych 
   1. Program realizowany jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych.
   1. Skierowany jest do wychowanków przygotowywanych do opuszczenia placówki.
   1. Rozwój umiejętności komunikowania się z ludźmi i nawiązywania udanych relacji interpersonalnych.
   1. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
   1. Rozwój umiejętności rozumienia siebie i innych, zwiększenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
   1. Kształtowanie umiejętność zachowania zgodnie z normami społecznymi oraz swoboda zmiany zachowania w zależności od potrzeb lub danej sytuacji.
   1. Przygotowanie do kontaktu z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej.
 8. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi w ośrodku badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa wychowanków oraz inne dotyczące funkcjonowania ośrodka.
 9. Zespół inicjuje i prowadzi działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach problemowych i kryzysowych.
 10. Zespół udziela doraźnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (udzielanie pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności zgłaszanych przez wychowanka, udzielenie  wsparcia psychicznego w trudnych sytuacjach).