O placówce

Podstawowe informacje o placówce

Zakład Poprawczy w Studzieńcu został otwarty  14 maja 1876 roku.

Historia tej najstarszej w kraju placówki jest przykładem działalności pedagogicznej ludzi, którzy rozumiejąc potrzeby młodzieży „trudnej wychowawczo” stworzyli tę placówkę i realizowali w niej na przestrzeni lat wypracowane systemy wychowawcze.

Zakład znajduje się w historycznych zabudowaniach o racjonalnie rozplanowanych przestrzeniach. To jedyny zakład poprawczy na świecie posiadający własny kościół i jedyny zakład w Polsce nie ogrodzony drutem kolczastym.

Obecnie Zakład Poprawczy w Studzieńcu jest placówką resocjalizacyjną  typu otwartego – młodzieżowym ośrodkiem adaptacji społecznej  z limitem 78 miejsc, utworzonym na podstawie ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz.Urz.MS.2004.6.20 z późn. zm.).

Zakład jest przeznaczony dla chłopców w wieku 13-21 lat, którzy:                                 

 • wyrażają wolę uczestniczenia w procesie resocjalizacji i których postawa oraz zachowanie w schronisk za tym przemawia, swoją dotychczasową postawą oraz zachowaniem po orzeczeniu środka poprawczego wskazują na duże prawdopodobieństwo, że będą poddawać się procesowi resocjalizacji.

Praca wychowawcza z nieletnimi  oparta jest na wzajemnym szacunku i podmiotowym traktowaniu wychowanków w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga przy współudziale wychowanka, psychologa i innych pracowników zakładu.

W Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu stosuje się nowoczesne metody pracy wychowawczej i kontynuuje tradycje dobrej szkoły pedagogicznej. Wychowankowie, którzy tu przebywają, mogą zmienić dotychczasowy bieg wydarzeń, który kierował ich losem i powrócić do życia w społeczeństwie jako wolni i pełnowartościowi obywatele.

Organizacja placówki

Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487 t.j.).

Schemat organizacyjny zakładu

Schemat organizacyjny ZP Studzieniec

W skład zakładu wchodzą:

 • internat;
 • szkoły i warsztaty szkolne;
 • zespół diagnostyczno-korekcyjny;
 • inne działy zapewniające realizację zadań zakładu.

Nadzór zwierzchni

Nad zakładem poprawczym sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969).
Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487 t.j.)

Nadzór pedagogiczny

Nad zakładem poprawczym oraz nad szkołami w zakładzie sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910). Sposób wykonywania nadzoru pedagogicznego w zakładzie określa rozdział 9 rozporządzenia w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

W zakresie nauczania w szkołach przedmiotów ogólnokształcących sprawuje Mazowiecki Kurator  Oświaty w Warszawie na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910). 

Informacje o szkołach w placówce

W Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu funkcjonują:

Szkoła Podstawowa w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu,

96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec 20a.

Szkoła prowadzi obecnie przysposobienie do pracy w zawodzie:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nr zawodu 712905.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu,

96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec 20a.

Szkoła prowadzi obecnie kształcenie zawodowe w kierunkach:

 • stolarz nr zawodu 752205,
 • kucharz nr zawodu 512001,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nr zawodu 712905.
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
OFERTA RESOCJALIZACYJNA SZKÓŁ

Informacje o warsztatach szkolnych

Pobyt wychowanka w naszym zakładzie to czas, w którym ma on  możliwość nadrobienia zaległości szkolnych, wybrania odpowiedniego zawodu z uwzględnieniem swoich zainteresowań i predyspozycji. To czas na zdobycie wiedzy i umiejętności fachowych w wybranym przez siebie zawodzie, które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy po opuszczeniu zakładu.

Każdy nieletni przebywający w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu ma możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie. Szkolenie zawodowe prowadzone jest na poziomie:

• szkoły branżowej w formie nauki zawodu,

• szkoły podstawowej w formie przyuczenia  do wykonywania określonej pracy.

Wychowankowie mają możliwość kształcenia się w następujących kierunkach:

 • kucharz,
 • stolarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • ogrodnik.

Dzięki kształceniu w różnych w kierunkach, które odpowiadają  potrzebom rynku pracy wychowankowie mają możliwość wyboru nauki  zawodu dostosowanego do ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji.

Kształcenie zawodowe odbywa się na terenie placówki w warsztatach szkolnych.

Zajęcia  odbywają  się w budynkach warsztatowych oraz klasopracowniach przedmiotów zawodowych. Pomieszczenia wyposażone w odpowiednie maszyny, narzędzia i elektronarzędzia, zaplecza techniczne, środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne.  Pomieszczenia warsztatowe  przygotowane  są także do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

OFERTA RESOCJALIZACYJNA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Informacje o internacie

Internat stanowi integralną część zakładu. Wychowankowie przebywają w nim poza czasem nauki szkolnej i warsztatowej, od poniedziałku do soboty w godzinach 15.00  do 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w niedzielę i święta.  Za funkcjonowanie tego działu placówki odpowiada kierownik internatu.

Na terenie internatu, w ramach pracy z młodzieżą, dążymy do jej wszechstronnego rozwoju zarówno fizycznego, społecznego jak również intelektualnego. Poprzez odpowiednie oddziaływania rozwijamy w naszych podopiecznych wiarę we własne siły, zwracamy uwagę na wartości pozytywne, uczymy pokonywania samodzielnie trudności. Aby powyższe oddziaływania były skuteczne, stwarzamy i kształtujemy odpowiednie warunki korzystne dla przebiegu procesów emocjonalnych.

Internat posiada doskonałą bazę mieszkaniową, która sprzyja zapewnieniu dobrych warunków bytowych i zaspokojeniu potrzeb materialnych. Każda grupa wychowawcza znajduje się w oddzielnym budynku posiadającym  odpowiednio wyposażone  miejsca niezbędne do pracy, nauki i wypoczynku. Część dolna każdej grupy składa się z szatni, obszernej świetlicy, pomieszczenia socjalnego, pokoju wychowawców, toalety oraz magazynku  W górnych pomieszczeniach znajdują się 2 – 3 osobowe sypialnie dla wychowanków oraz toalety.

Budynki internatu  otoczone są zielenią blisko 150 letniego parku wraz infrastrukturą rekreacyjną i sportową w postaci boiska do piłki plażowej, altany oraz miejsca na ognisko. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także boisko wielofunkcyjne oraz pełnowymiarowe boisko piłkarskie z okalającą je bieżnią sportową.

W jednym z budynków internatu znajduje się klub, w którym organizowane są m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy,  wyświetlane są  filmy.  Wychowankowie mogą spędzać też  czas w klubie,  w niedzielne i świąteczne popołudnia grając w bilard i piłkarzyki, szachy .  

Internat posiada łącznie sześć budynków mieszkalnych przeznaczonych dla grup wychowawczych oraz hostelu. W budynku hostelu wychowankowie mieszkają samodzielnie przygotowując się do opuszczenia placówki. Najczęściej podejmują pracę oraz kontynuują naukę poza zakładem.

OFERTA RESOCJALIZACYJNA INTERNATU

Informacje o zespole

W skład zespołu diagnostyczno-korekcyjnego wchodzi:

 • pedagog
 • dwóch psychologów
 • socjoterapeuta

Zespół diagnostyczno-korekcyjny zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie:

 • Indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego.
 • Indywidualnych oddziaływań terapeutycznych odpowiadających na potrzeby wychowanków, prowadzonych w konwencji poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapii Gestalt, dialogu motywującego, racjonalnej terapii zachowań, treningu umiejętności społecznych.
 • Grupowych oddziaływań terapeutycznych: socjoterapii, psychoprofilaktyki uzależnień, zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społecznych dla wychowanków przygotowywanych do procesu usamodzielnienia, zajęć z zakresu samopoznania- wzrostu samoświadomości.
 • Indywidualnej pomocy w załatwianiu spraw wymagających kontaktu z instytucjami środowiskowymi.

Zespół diagnostyczno-korekcyjny dokonuje diagnozy zaburzeń wychowanka, jego osobistych problemów mających wpływ na funkcjonowanie społeczne oraz na występowanie niepowodzeń szkolnych w celu zaprojektowania adekwatnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zastosowania adekwatnych metod wychowawczych.

Zespół diagnostyczno-korekcyjny organizuje i koordynuje pracę zespołów ds. Indywidualnych Planów Resocjalizacji:

 • dokonuje diagnozy resocjalizacyjnej,
 • uczestniczy w opracowywaniu IPR,
 • na bieżąco współpracuje z kadrą pedagogiczną w zakresie właściwej realizacji wyznaczonych zadań,
 • prowadzi indywidualne rozmowy z wychowankami motywujące do podejmowania zobowiązań oraz wspierające proces zmiany indywidualnej.

W procesie wychowania i psychokorekcji członkowie zespołu współpracują z rodzinami i opiekunami prawnymi wychowanków. Udzielają pomocy w formie porad i konsultacji, informują o podjętych działaniach wychowawczych i korekcyjnych wobec ich dziecka, o efektach pracy, warunkach współpracy i komunikacji z nimi w ciągu pobytu w placówce. Organizują również zebrania dla rodziców, których celem jest nie tylko udzielenie informacji o postępach w procesie resocjalizacji wychowanka, ale również pedagogizacja rodziców.

Członkowie zespołu diagnostyczno-korekcyjnego podejmują też działania w obszarze usamodzielnienia wychowanka:

 • Koordynują ogólnozakładowy program przygotowania wychowanka do życia po zwolnieniu z zakładu.
 • Pomagają w uzyskaniu lokalu socjalnego bądź zastępczego miejsca pobytu.
 • Współpracują z instytucjami pomocowymi w miejscu zamieszkania wychowanka.