Dla rodziców

Regulamin  odwiedzin

 1. Każdy nieletni przebywający w Ośrodku ma prawo do odwiedzin. Nieletni musi wyrazić zgodę na spotkanie z osobami odwiedzającymi.
 2. O planowanych odwiedzinach nieletni lub osoba odwiedzająca informuje  Dyrektora Ośrodka na trzy dni przed datą planowanych odwiedzin.
 3. Do jednego nieletniego mogą wejść maksymalnie 3 osoby odwiedzające.  Niedozwolona jest wymiana odwiedzających na inne osoby w trakcie odwiedzin.
 4. Odwiedziny odbywają się na terenie Ośrodka,  w niedziele i święta od godziny  9:00 do godziny 15:00.  Miejscem odwiedzin jest sala objęta monitoringiem wizyjnym. Możliwe jest ustalenie odwiedzin najbliższej rodziny w innym terminie po uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka. 
 5. Czas odwiedzin wynosi do 60 minut.  W okresie świątecznym oraz w  uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka może zdecydować o wydłużeniu czasu odwiedzin.
 6. Prawo do odwiedzin mają rodzice, opiekunowie, rodzeństwo i najbliższa rodzina oraz inne osoby, którym została udzielona zgoda przez Dyrektora Ośrodka. Osoby odwiedzające, które nie ukończyły 15 roku życia mogą być wpuszczone tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. Dyrektor Ośrodka może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza ośrodka w przypadku, gdy kontakty te stwarzałyby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego ośrodka lub mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania oraz  proces resocjalizacji.
 8. W przypadku tymczasowego umieszczenia w Ośrodku decyzję o ograniczeniu, zakazie lub sposobie realizacji kontaktów może wydać także organ prowadzący postępowanie.
 9. W przypadku ograniczenia lub zakazu kontaktów, Dyrektor Ośrodka  niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję Dyrektora Ośrodka. 
 10. Przepisów pkt 6 i 7 nie stosuje się do kontaktu nieletniego z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym, z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Pacjenta, organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania nieletniego przed tym Trybunałem.
 11. Odwiedziny są nadzorowane przez upoważnionego pracownika Ośrodka.
 12.  Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dowód tożsamości  ze zdjęciem i okazać go na wezwanie pracownika nadzorującego odwiedziny. Osoby nieposiadające dokumentu tożsamości nie będą wpuszczone na teren ośrodka.
 13. Osoby odwiedzające zobowiązane są do okazania na wezwanie pracownika ochrony wnoszonego na teren Ośrodka bagażu. Przedmioty przez nie wnoszone podlegają kontroli pobieżnej.
 14. Osoby wchodzące na teren Ośrodka mogą być poddane kontroli pobieżnej zgodnie z procedurą.
 15. Osoby odwiedzające nieletniego są zobowiązane do pozostawienia w depozycie wszystkich przedmiotów, których posiadanie w Ośrodku jest zabronione, a w szczególności: broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, niebezpiecznych narzędzi, telefonów i środków łączności, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
 16. Odwiedzający mają prawo do przekazania wychowankowi paczki. Paczka musi spełniać wymogi regulaminu otrzymywania paczek przez wychowanków.  Paczka musi być w pudełku tekturowym, zaklejona taśmą, opatrzona imieniem, nazwiskiem adresata i nadawcy. Osoba odwiedzająca przekazuje paczkę pracownikowi nadzorującemu odwiedziny przed ich rozpoczęciem.
 17. Środki finansowe, wartościowe przedmioty oraz wszystkie inne rzeczy mogą być przekazane podczas odwiedzin tylko i wyłącznie pracownikowi nadzorującemu odwiedziny.
 18.  Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych.
 19. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek prób wniesienia na teren ośrodka napojów z zawartością alkoholu, narkotyków lub środków psychoaktywnych, niebezpiecznych narzędzi lub prób przekazania nieletnim przedmiotów których posiadanie jest zabronione,  odwiedziny w danym dniu nie zostaną udzielone lub zostaną przerwane. Próba przekazania wychowankowi narkotyków i innych substancji psychoaktywnych zostanie niezwłocznie zgłoszona policji. O powyższym fakcie zostanie poinformowany sąd – efektem czego może być wstrzymanie odwiedzin.
 20. Dyrektor lub  pracownik nadzorujący ma prawo odmówić zgody na odwiedziny nieletniego lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających oraz zachowuje się agresywnie, wulgarnie, prowokacyjnie lub nie przestrzega  regulaminu odwiedzin.
 21. W trakcie odwiedzin rodzice lub opiekunowie mogą uzyskać informację o zachowaniu, postępach w nauce i procesie resocjalizacji nieletniego.
 22. W ośrodku prowadzi się książkę odwiedzin , w której rejestruje się nazwisko i imię osoby odwiedzającej, stopień pokrewieństwa, datę oraz czas trwania odwiedzin.