Kontakt

ADRES

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20A
96-330 Puszcza Mariańska

NIP 836-12-99-993
REGON 000323393

SEKRETARIAT OKRĘGOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W STUDZIEŃCU

tel.: 46 831-84-26
tel.: 46 831-81-91
tel.: 46 831-81-70
fax: wew. 210
e-mail: sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl

KONTAKT TELEFONICZNY

Wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.

Łączenie rozmów z wychowankami w godzinach:
1. W dni powszednie (poniedziałek – sobota) w godz. 15:30 – 21:00.
2. W niedziele i święta w godz. 10:00 – 21:00.

Rozmowy telefoniczne do  wychowanków nie są realizowane podczas:
1. Zajęć szkolnych i warsztatowych.
2. Odrabiania lekcji.
3. Kół zainteresowań.
4. Posiłków.
5. Zajęć wychowawczych w grupie.
6. Zajęć i pobytu na świeżym powietrzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie nagrywania rozmów telefonicznych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zarejestrowanych w systemie nagrywania rozmów telefonicznych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu, Studzieniec 20A, 96  330 Puszcza Mariańska, telefon: 46 8318426, 46 8318170, 46 8318191 e mail: sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się w sprawach dotyczące przetwarzania danych osobowych pod numerem telefonu 22 350 01 40, e-mail: biuro@inbase.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony interesantów (klientów) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli jakości obsługi interesanta (klienta) przez pracowników Ośrodka Wychowawczego.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych realizowane jest na podstawie prawnej określonej przez RODO:

– art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a – na podstawie zgody wyrażonej przez dzwoniącego interesanta (klienta), a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dalszego przetwarzania, którego dokonuje się na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– art. 6 ust. 1 lit. d oraz f – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Okręgowego Ośrodka Wychowawczego.

5. System nagrywania rozmów telefonicznych obejmuje połączenia przychodzące na numer telefonu 46 831 84 26, 46 831 81 70, 46 831 81 91.

6. Rejestracji (zapis) danych osobowych w systemie połączeń telefonicznych podlega tylko dźwięk (głos i przekazanych przy jego użyciu innych informacji) wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa.

7. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osób, które zostały nagrane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych (art. 11 RODO).

8. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

9. Dostęp do danych osobowych zarejestrowanych w postaci dźwięku (głosu) znajdujących się w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez system nagrywania rozmów telefonicznych odbywa się na pisemny wniosek złożony do Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Studzieńcu.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Wszystkie dane rejestrowane poprzez system nagrywania rozmów telefonicznych są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Po skończeniu się miejsca na nośniku informacji (dysku) dane zostają automatycznie nadpisywane (usuwane).

12. Informujemy, że na podstawie samego dźwięku (głosu) z systemu nagrywania rozmów telefonicznych Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu nie jest w stanie zidentyfikować osób z zarejestrowanych tam głosów i w związku z art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji.

13. Zgodnie z art. 11 zastosowania nie mają art. 15 – 20 RODO – to jest prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15); sprostowania danych (art. 16); usunięcia danych (art. 17); ograniczenia przetwarzania danych (art. 18); obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych (art. 19); prawo do przenoszenia danych (art. 20).

14. Każda osoba która została zarejestrowana przez system nagrywania rozmów telefonicznych ma prawo: prawo do informacji o przetwarzania danych osobowych w systemie nagrywania rozmów telefonicznych; prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo do anonimizacji i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych; prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas. Każda osoba chcąca skorzystać z przysługujących jej praw wymienionych powyżej, składa pisemne żądanie na adres Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Studzieńcu. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu zgodnie art. 12 RODO w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu pisma, poinformuje osobę składająca żądanie o sposobie realizacji żądania lub jego odmowie.

15. Wyrażenie zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej umożliwi kontakt z pracownikami  Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Studzieńcu i skorzystanie z pomocy w zakresie informacyjnym i doradczym dotyczącym zadań realizowanych przez Okręgowy Ośrodek Wychowawczy oraz realizacji celu przetwarzania określonego powyżej a niewyrażenie zgody rozłączy połączenie telefoniczne.

16. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

KONTAKT POPRZEZ POCZTĘ E-MAIL:

e- mail:  sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl
Skrzynka pocztowa ośrodka jest monitorowana w godzinach 8 -16.

INFORMACJE DLA MEDIÓW:

Adres e-mail rzecznika prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości: media@ms.gov.pl
Tel +48 882 36 49 21