Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu, Studzieniec 20A, 96-330 Puszcza Mariańska, tel.: 46 831 84 26, adres e-mail: sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z nim jest możliwy pod numerem telefonu 22 350 01 40 lub adresem e-mail: biuro@inbase.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następującym zakresie: spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa; wykonania umowy – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją umowy – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody; wystawienia faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa; przetwarzanie danych realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa; ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami); archiwalnym i dowodowym — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji zadań resocjalizacyjnych (opiekuńczo – wychowawczych), do których placówka została powołana, zatrudnienia w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, prowadzenia działalności finansowej, prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów, udostępniania informacji publicznej, udzielania informacji uprawnionym osobom, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, wykonywania zadań Dyrektora Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Studzieńcu w ramach działalności administracyjnej.
  5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), podmioty świadczące usługi prawne i doradcze oraz udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne).
  8. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania.
  9. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.