Oferta resocjalizacyjna szkół

Misja szkoły

Do czego dążymy, czego chcemy…

Chcemy, aby w naszej szkole uczniowie:

• Zdobywali wiedzę i umiejętności porównywalne ze szkołą środowiskową i mogli aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się.
• Znali i respektowali normy prawne, moralne i obyczajowe.
• Kształcili umiejętności życiowe korzystając w procesie uczenia się z możliwości jakie niesie środowisko otwarte.
• Utrzymywali z nauczycielami bliskie kontakty otwarte na siebie.
• Mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań poza lekcjami, czuli się współgospodarzami szkoły mającymi istotny wpływ na jej kształt i wygląd.

Działalność dydaktyczna

Szkoły działają na ogólnych zasadach obowiązujących w polskim szkolnictwie, realizując programy nauczania odpowiednie dla tego typu szkół.

Uczniowie otrzymują wszechstronną pomoc w nadrobieniu dotychczasowych zaległości szkolnych. Indywidualne podejście do każdego ucznia pozwala na przełamanie niechęci do nauki wynikającej z negatywnych doświadczeń szkolnych. Szkoła posiada dobrą bazę i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Stosowane są sprawdzone systemy motywacyjne i pozytywne wzorce osobowe, by zachęcić uczniów do nauki. Zajęcia są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz metod aktywizujących, a tempo pracy dostosowane jest do możliwości uczniów.
W uzasadnionych przypadkach stosowane jest indywidualne obniżenie wymagań programowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna w oparciu o nowoczesną bazę warsztatową doskonale przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych potwierdzających zdobycie kwalifikacji w zawodzie. Przekłada się to na uzyskiwanie dobrych wyników przez uczniów na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach: stolarz, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Działalność opiekuńczo-wychowawcza

Dążymy do osiągnięcia modelu absolwenta, który posiada następujące cechy:

• ma poczucie własnej godności i wartości,
• zna i przestrzega normy społeczne,
• jest przygotowany do dalszego etapy nauki lub pracy,
• jest kulturalny i odpowiedzialny,
• rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
• dba o swoje zdrowie i otoczenie,
• jest wysportowany,
• posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,
• nie boi się podejmować nowych wyzwań.

Oferta resocjalizacyjna szkół

Osiągnięcie tych ambitnych celów nie jest proste i wymaga od nauczycieli dobrego przygotowania merytorycznego oraz dużego zaangażowania osobistego.

Nauczyciele w  pracy resocjalizacyjnej stosując różnorodne metody i formy pracy, a w szczególności:

• przygotowane scenariuszy lekcji  wychowawczych, gdzie podstawą jest poznanie uczniów, ich problemów oraz zdobycie zaufania niezbędnego do skutecznej pracy wychowawczej, 
• indywidualna praca z uczniami, gdzie uczniowie zdolni mogą poszerzać swoje umiejętności i zainteresowania, zaś słabsi mają możliwość nadrobienia zaległości,
• rozmowy indywidualne prowadzące w celu  rozwiązania bieżących problemów uczniów,
• otwartość na potrzeby uczniów i poświęcani im swojego czasu,
• udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych, które pozwalają na porównanie swoich umiejętności z uczniami ze szkół środowiskowych i stanowią zarazem formę dopingu do wytężonej pracy, aby móc konkurować z najlepszymi, umożliwiają  tym samym naszym uczniom poszerzanie wiedzy i nabywanie umiejętność rywalizacji,
• udział w zawodach sportowych, które  dają uczniom  możliwość  satysfakcji ze zwycięstwa, bowiem rywalizacja sportowa spełnia niebagatelna rolę w rozwijaniu pożądanych cech osobowościowych i wychowaniu a o sukcesach naszych uczniów  świadczą  gabloty pełne zdobytych pucharów i innych trofeów,
• organizacja wycieczek szkolnych:  naukowych, historycznych i kulturalno-krajoznawczych,  w trakcie których uczniowie mają okazję poznać  m.in. historię, nowe technologie, obejrzeć  ciekawe filmy, miejsca, poznać inne czasami całkiem nowe dla nich formy spędzania wolnego czasu,  
• przygotowanie gazetek ściennych, które są dla uczniów okazją wykazania się talentami plastycznymi i wiedzą na różne tematy,
• prowadzenie zajęć  dla uczniów na pływalni miejskiej w Żyrardowie, które są okazją do zdobycia i doskonalenia umiejętności pływackich,
• usamodzielnianie uczniów  klas kończących naukę, poprzez udział w zajęciach, które pomagają  im odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

Oferta resocjalizacyjna warsztatów szkolnych

Przysposobienie do pracy w szkole podstawowej oraz kształcenie zawodowe w szkole branżowej odbywa się na terenie placówki w warsztatach szkolnych. Zajęcia odbywają się w budynkach warsztatowych oraz klasopracowniach przedmiotów zawodowych. Pomieszczenia wyposażone są w odpowiednie maszyny, narzędzia i elektronarzędzia, pomoce audiowizualne i dydaktyczne niejednokrotnie wykonywane przez samych uczniów.

Przysposobienie do pracy jak też kształcenie zawodowe wychowanków prowadzone jest przez nauczycieli zawodu zgodnie z obowiązującymi programami nauczania w danym zawodzie. Nauczyciele zawodu realizują programy nauczania poprzez naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęcia praktyczne. W trakcie zajęć praktycznych wychowankowie wykonują prace szkoleniowo – produkcyjne związane z nauczanym zawodem, między innymi. przy produkcji i montażu mebli z drewna i płyty wiórowej, remontach pomieszczeń zakładu czy też zajęcia w stołówce zakładowej.

Nauczyciele zawodu w pracy dydaktyczno- wychowawczej w warsztatach szkolnych wykorzystują różne metody prowadzenia zajęć, które dostosowane są do możliwości psychofizycznych i intelektualnych wychowanka. W warsztatach szkolnych funkcjonuje autorski system oceniania wychowanków za naukę, pracę i zachowanie w czasie zajęć warsztatowych, który motywuje wychowanków do nauki i zdobywania umiejętności zawodowych. System ten umożliwia ponadto wychowankom zaprezentowanie swoich osiągnięć i aktywne uczestniczenie w procesie resocjalizacji. W ramach zajęć warsztatowych nauczyciele zawodu organizują swoim uczniom wycieczki do zakładów pracy, w czasie których wychowankowie mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi maszynami i rzeczywistymi warunkami pracy. Wycieczki takie organizowane są również na targi branżowe, wystawy oraz do sklepów branżowych w czasie których uczniowie mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi maszynami, materiałami i technologiami.

W warsztatach szkolnych organizowane są pokazy przez renomowane firmy z danej branży, w trakcie których przedstawiane są naszym uczniom możliwości wykorzystania danych elektronarzędzi i materiałów oraz zastosowania nowych technologii.

W trakcie szkolenia zawodowego wychowankowie mają czas na zdobycie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji, które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy i powrotu nieletniego do społeczeństwa.

W ramach usamodzielnienia nieletniego nauczyciele zawodu kształtują u wychowanków prawidłowe nawyki dbałości
o narzędzia i stanowisko pracy, przestrzeganie przepisów BHP, wykonywanie zadań zgodnie ze standardami technologicznymi. Prowadzą również zajęcia z wychowankami pod kątem możliwości znalezienia pracy w swoim zawodzie w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy.

W warsztatach szkolnych organizowane są kursy zawodowe dla wychowanków przy udziale podmiotów zewnętrznych, które mają na celu umożliwienie uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji, nie tylko zawodowych. W ramach tych kursów obywają się szkolenia na prawo jazdy kategorii B, kurs spawacza, operatora wózków widłowych, kelnera, brukarza i inne w zależności od aktualnych potrzeb wychowanków.

Na podstawie zawartego porozumienia wychowankowie w ramach praktyk zawodowych mogą być zatrudniani w dwóch podmiotach działających przy tutejszym zakładzie poprawczym: Instytucji Gospodarki Budżetowej ,,Mazovia’’ oraz Spółdzielni Socjalnej ,,Perspektywa’’. Wykonywanie pracy w czasie praktyk zawodowych umożliwia nieletnim nie tylko zdobycie umiejętności zawodowych, ale przyczynia się również do ich rozwoju moralnego i społecznego. Dyrektor zakładu może również wydać zgodę na wykonywanie przez wychowanków pracy u innych pracodawców poza placówką.

Dla zwalnianego z placówki wychowanka zdobyte umiejętności i kwalifikacje mają dużą wartość. Dają realną szansę na samodzielne utrzymanie się po opuszczeniu zakładu. Żadne dotychczas stosowane formy pomocy finansowej po opuszczeniu placówki nie są tak skuteczne w usamodzielnianiu wychowanka, jak szybkie zaistnienie nieletniego w roli pracownika w wyuczonym w zakładzie zawodzie.