Oferta resocjalizacyjna warsztatów szkolnych

Każdy nowo przyjęty wychowanek ma możliwość wyboru kierunku kształcenia branżowego a przed podjęciem nauki:

• zostaje zapoznany z przepisami bhp i ryzykiem zawodowym,
• zostaje poinformowany o regulaminach i zasadach obowiązujących w warsztatach szkolnych,
• zostaje zapoznany z prawami i obowiązkami ucznia oraz oczekiwaniami jakie stawia się przed wychowankiem w zakresie szkolenia branżowego, • zostaje zapoznany z systemem oceniania obowiązującym w warsztatach szkolnych.

Wychowankowie przydzieleni są do poszczególnych grup szkolenia zawodowego pod opiekę nauczycieli zawodu, który odpowiadają za przygotowanie ucznia do egzaminu branżowego. Kształcenie zawodowe wychowanków prowadzone jest przez nauczycieli zawodu zgodnie z obowiązującymi programami nauczania w danym zawodzie. Nauczyciele zawodu realizują programy nauczania poprzez naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz  zajęcia praktyczne. W trakcie zajęć praktycznych wychowankowie wykonują  prace  szkoleniowo – produkcyjne  związane  z nauczanym zawodem,  między innymi. przy produkcji i montażu mebli z drewna i płyty wiórowej, remontach pomieszczeń zakładu, prace ogrodnicze na terenie placówki, prace w stołówce zakładowej oraz różnego rodzaju prace ślusarskie.

Nauczyciele zawodu w pracy dydaktyczno- wychowawczej w warsztatach szkolnych wykorzystują różne metody prowadzenia zajęć, które dostosowane są do możliwości psychofizycznych i intelektualnych wychowanka.

W warsztatach szkolnych funkcjonuje autorski system oceniania wychowanków za naukę, pracę i zachowanie w czasie zajęć warsztatowych, który motywuje wychowanków do nauki i zdobywania umiejętności zawodowych. System ten umożliwia ponadto wychowankom zaprezentowanie swoich osiągnięć i aktywne uczestniczenie w procesie resocjalizacji.

W ramach zajęć warsztatowych nauczyciele zawodu organizują swoim uczniom wycieczki do zakładów pracy, w czasie których wychowankowie mają możliwość zapoznania się  z nowoczesnymi maszynami i rzeczywistymi warunkami pracy. Wycieczki takie organizowane są również na targi branżowe, wystawy oraz do sklepów branżowych w czasie których uczniowie mają  możliwość zapoznania się z nowoczesnymi maszynami, materiałami i technologiami.

W warsztatach szkolnych organizowane są pokazy przez renomowane firmy z danej branży w trakcie których przedstawiane są naszym uczniom możliwości wykorzystania danych elektronarzędzi i materiałów oraz zastosowania nowych technologii.

W trakcie szkolenia zawodowego wychowankowie mają czas na zdobycie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji,  które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy i powrotu nieletniego do społeczeństwa.

W ramach usamodzielnienia nieletniego nauczyciele zawodu kształtują u wychowanków prawidłowe nawyki dbałości o narzędzia i  stanowisko pracy, przestrzeganie przepisów BHP, wykonywanie zadań zgodnie ze standardami technologicznymi. Prowadzą również zajęcia z wychowankami pod kątem możliwości znalezienia pracy w swoim zawodzie w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy.

W warsztatach szkolnych organizowane są kursy zawodowe dla wychowanków przy udziale podmiotów zewnętrznych, które mają na celu umożliwienie uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji, nie tylko zawodowych. W ramach tych kursów obywają się szkolenia na prawo jazdy kategorii B, kurs spawacza, operatora wózków widłowych, kelnera, brukarza i inne w zależności od aktualnych potrzeb wychowanków.

Na podstawie zawartego porozumienia wychowankowie w ramach praktyk zawodowych mogą być zatrudniani w dwóch podmiotach działających przy tutejszym zakładzie poprawczym: Instytucji Gospodarki Budżetowej ,,Mazovia’’ oraz Spółdzielni Socjalnej ,,Perspektywa’’. Wykonywanie pracy w czasie praktyk zawodowych umożliwia nieletnim nie tylko zdobycie umiejętności zawodowych, ale przyczynia się również do ich rozwoju moralnego i społecznego. Dodatkowo uzyskane środki finansowe nieletni przeznaczają na zakup odzieży oraz wyjazdy na przepustki i urlopy. Dyrektor zakładu może również wydać zgodę na wykonywanie przez wychowanków pracy u innych pracodawców poza placówką.

Dla zwalnianego z placówki wychowanka zdobyte umiejętności i kwalifikacje mają dużą wartość. Dają realną szansę na samodzielne utrzymanie się po opuszczeniu zakładu, bowiem żadne dotychczas stosowane formy pomocy finansowej po opuszczeniu placówki nie są tak skuteczne w usamodzielnianiu wychowanka, jak szybkie zaistnienie nieletniego w roli pracownika w wyuczonym w zakładzie zawodzie.