DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW

Wzorem lat ubiegłych, w dniu 09 lutego 2020 r. odbyło się zebranie dla rodziców. Frekwencję należy uznać za bardzo wysoką, przybyli bowiem rodzice do siedmiu wychowanków.

Podczas spotkania rodzice zapoznani zostali przez kierownika internatu oraz dyrektora szkoły z ofertą resocjalizacyjną zakładu. Pani pedagog przedstawiła informacje dotyczące form i zasad udzielania wychowankom pomocy na usamodzielnienie z pomocy społecznej, zaś pan psycholog przedstawił podstawowe informacje dotyczące problematyki zażywania przez młodzież środków odurzających.

Następnie rodzice mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami pedagogicznymi poszczególnych działów zakładu, członkami zespołu diagnostyczno-korekcyjnego oraz kierownictwem placówki. Uzyskali informacje dotyczące postępów w nauce i postępów w procesie resocjalizacji ich synów, jak również skorzystali z indywidualnych porad z zakresu problematyki wychowania.         Spotkanie przebiegało w atmosferze współpracy i wzajemnej troski o dobro naszych podopiecznych.