Język polski w plenerze

Klasa I i II branżowa na lekcjach języka polskiego w plenerze.

Klasa I pracuje w parku nad tematem: Z dala od kraju lat dziecinnych – C. K. Norwid „Moja piosnka”. Uczniowie klasy II na łonie przyrody realizują temat: Refleksja nad przyrodą w poezji Wisławy Szymborskiej.