Konferencja Naukowa pn. „Transfer założeń pracy socjalnej do procesu resocjalizacji nieletnich”

W dniu 11.03.2016 roku w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu odbyła się Konferencja Naukowa pn. „Transfer założeń pracy socjalnej do procesu resocjalizacji nieletnich”, zorganizowana przez Katedrę Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Zakład Poprawczy w Studzieńcu.

W Konferencji udział wzięli przedstawiciele:

• Ministerstwa Sprawiedliwości:

płk. Luiza Sałapa – w-ce dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji;

Bożena Przychodzka – starszy wizytator;

Katarzyna Wierzbicka – starszy wizytator;

Dorota Stępniak – główny wizytator;

Marta Maźniak – wizytator;

Maria Miklewska – wizytator;

• Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

ks. dr hab. Waldemar Woźniak

dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki;

• Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku:

dr hab. Stanisław Lipiński;

• Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie:

dr Dariusz Sarzała;

• Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach:

mgr Kazimierz Ptak;

• Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy:

Romuald Sadowski – dyrektor schroniska i zakładu oraz pracownicy pedagogiczni;

• Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim:

Mariusz Wojasiński – dyrektor schroniska i zakładu oraz pracownicy pedagogiczni;

• Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęciu:

Jerzy Jóźwik – dyrektor schroniska oraz pracownicy pedagogiczni;

• Zakładu Poprawczego w Studzieńcu:

Andrzej Zakrzewski- dyrektor zakładu oraz pracownicy pedagogiczni;

• Oraz:

Jacek Kaczmarczyk;

Sławomir Sikora.

PROGRAM KONFERENCJI:

– „Relacje między paradygmatami w resocjalizacji.” – wykład ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW

– „Wsparcie społeczne i jego rola w resocjalizacji.” – wykład dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki, prof. UKSW

– „Psychopatia w ujęciu dymensjonalnym w kontekście resocjalizacji.” – wykład dr hab. Stanisław Lipiński, prof. PWSZ w Płocku

– „Kształtowanie systemu wartości w procesie resocjalizacji.” – dr Dariusz Sarzała, UWM

– „Socjoterapia w pracy zakładu poprawczego.” – wykład mgr Gabriela Kalinowska-Sawicka, socjoterapeutka ZP w Studzieńcu

– „Tutoring w pracy resocjalizacyjnej z wychowankami Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy.” – wykład mgr Romuald Sadowski, dyrektor SdN i ZP w Falenicy

– „Pomoc typu zewnętrznego w procesie resocjalizacji wychowanek zakładu poprawczego.” – wykład mgr Kazimierz Ptak, GWSP w Mysłowicach.