Oferta resocjalizacyjna internatu

W internacie prowadzone są z wychowankami różnorodne zajęcia wspomagające ich wszechstronny rozwój. Należą do nich zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym,  wspomagającym proces uczenia się, rozwój uzdolnień i zainteresowań a przede wszystkim rozwijające kompetencje społeczne i przygotowujące do samodzielnego funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego.

Większość zajęć realizowana jest metodą projektu edukacyjnego – chłopcy współtworzą i przygotowują samodzielnie zagadnienia niezbędne do realizacji celów.

Poprzez zajęcia kierowane pragniemy nauczyć naszych podopiecznych radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształcimy ich podstawowe umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne.

Zaplanowane i prowadzone w ramach oferty resocjalizacyjnej zajęcia mają charakter cykliczny, dotyczą różnorodnej tematyki w zależności od zmieniających się potrzeb. W tworzeniu planów pracy opieramy się na obserwacjach i doświadczeniach jakich nabieramy w pracy z młodzieżą. Tematyka zajęć obejmuje między innymi następujące obszary:

 • kultura i higiena osobista,
 • dbałość o porządek,
 • przygotowywanie i spożywanie posiłków,
 • gospodarowanie pieniędzmi,
 • profilaktyka uzależnień,
 • profilaktyka chorób, zdrowy tryb życia,
 • edukacja prawna,
 • pełnienie ról społecznych,
 • spędzanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań,
 • aktywne poszukiwanie pracy.

Obszarem, na który kładziemy szczególny nacisk, jest trening umiejętności społecznych. Zajęcia na podstawie Treningu Zastępowania Agresji prowadzone są raz w tygodniu, przez dwóch wychowawców (każdy z wychowawców uzyskał tytuł Praktyka lub Trenera TZA). Trening Umiejętności Społecznych kształtuje kompetencje społeczno – emocjonalne, uczy radzić sobie w różnego rodzaju trudnych sytuacjach społecznych, reagować na emocje, komunikować się z innymi ludźmi, współpracować w grupie. 

Koła zainteresowań

Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań uczestnicząc w zajęciach kółek . W aktualnej ofercie placówki trzy kółka prowadzi internat:

 • Koło szachowe. Chłopcy uczą się i doskonalą umiejętność logicznego myślenia. Mają możliwość uczestniczenia w turniejach organizowanych w zakładzie i poza nim. W ciągu ostatnich kilku lat wielu wychowanków zdobyło tzw. kategorie szachowe. 
 • Koło treningu personalnego. Zajęcia prowadzone przez wychowawcę dają możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego. Poza zajęciami w siłowni poznają również różnorodne sporty, np. tenis ziemny.
 • Koło plastyczne. Rozwija u zainteresowanych kreatywność, np. poprzez wykonywanie użytecznych przedmiotów z niepotrzebnych części, tworzenie  prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik.
 • Koło jeździeckie. Poza jazdą konną wychowankowie mają możliwość pracy w stajni, poznania tajników związanych z opieką nad tymi wspaniałymi zwierzętami. W ciągu lat, wielokrotnie zdarzało się, że zarażeni pasją jeździecką i miłością do koni chłopcy, po opuszczeniu zakładu związali swoje życie zawodowe pracując z końmi.  

Współpraca ze środowiskiem

W ramach współpracy ze środowiskiem wychowankowie pod opieką wychowawców uczestniczą w licznych działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Najważniejszym celem tych działań jest  kształtowanie właściwych postaw związanych z podejściem do pracy i obowiązków, nauka odpowiednich zasad zachowania w środowisku otwartym, zapoznanie z zasadami wolontariatu, budowanie pozytywnych relacji z innymi, walka z uprzedzeniami.

Charakter prowadzonych działań  zmienia się w zależności od możliwości i potrzeb lokalnego środowiska.

Na stałe współpracujemy  z takimi instytucjami i organizacjami jak:

 • Bolimowski Park Krajobrazowy
 • Fundacja McDonalda
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej
 • Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AMETYST w Skierniewicach
 • Schronisko dla Zwierząt w Skierniewicach.

Wychowankowie podejmują najczęściej działania polegające na:

 • wykonywaniu budek lęgowych dla ptaków,
 • sprzątaniu okolicznych lasów,
 • wykonaniu własnoręcznie czapek z włóczki dla dzieci przebywających w szpitalach,
 • przygotowaniu i dystrybucji paczek żywnościowych dla podopiecznych GOPS,
 • wyprowadzaniu na spacer oraz sprzątaniu wybiegów dla psów.

Opieka

Realizacja zadań związanych z opieką nad wychowankiem prowadzona jest ze szczególnym uwzględnieniem szczególnych potrzeb wychowanków, którzy  objęci są indywidualnymi patronatami.

Praca opiekuńcza prowadzona w naszej placówce opiera się przede wszystkim na:

 • dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne wychowanka,
 • dbałości o wygląd i higienę,
 • wdrażaniu wychowanka do dbałości o powierzony sprzęt grupowy,
 • nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktu z rodziną i opiekunami,
 • przygotowaniu wychowanka do wyjazdu na urlop/przepustkę,
 • utrzymywania kontaktu w czasie przebywania wychowanka na przepustce,
 • wyjazdach z wychowankami poza zakład w celu załatwienia dla nich ważnych spraw,
 • rozmowach indywidualnych z wychowankami,
 • wspieraniu rozwoju intelektualnego i fizycznego wychowanków.

W każdej grupie pracuje czworo wychowawców pełniących kolejno dyżury. Wychowawca obejmuje indywidualną opieką, tzw. patronatem dwóch wychowanków. Podstawowym zadaniem wychowawcy – patrona jest zbudowanie odpowiedniej, opartej na zaufaniu relacji z podopiecznym, której podstawą jest szacunek wobec wychowanka i ciągła dbałość o jego potrzeby.

Wszystkie realizowane  w internacie formy aktywności w postaci zajęć grupowych, indywidualnych oddziaływań, współpracy ze środowiskiem lokalnym, odbywają się zarówno w zakładzie jak również poza nim, czemu niewątpliwie sprzyja otwarty charakter naszej placówki.