OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę warzyw, owoców i przetworów w II półroczu 2015 r.

Studzieniec, dn. 18.05.2015 r.

 OGŁOSZENIE

o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia  o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zakład Poprawczy w Studzieńcu 96 -330 Puszcza Mariańska zaprasza do składania ofert na dostawę warzyw, owoców i przetworów w drugim półroczu 2015 roku dla potrzeb stołówki zakładowej.

1. Tryb udzielenia zamówień wraz z podaniem podstawy prawnej:

Tryb postępowania – zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości których równowartość nie przekracza 30 000 Euro.

2.Szegółowe warunki realizacji zamówienia oraz udziału w postępowaniu określa załączona do niniejszego ogłoszenia specyfikacja warunków zamówienia.

3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) Rafał Szulc – kierownik administracji, tel. (46) 831 81 70 w. 117, faks (46) 831 81 91 w. 210.

a) Marcin Iwańczyk – intendent, tel. (46) 831 81 70 w. 122, faks (46) 831 81 91 w. 210.

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Ogłoszenie