Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym w VI grupie internatowej

Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym w VI grupie internatowej odbywa się na podstawie porozumienia zawartego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej. Podpisane porozumienie precyzuje rodzaj prac świadczonych przez wychowanków Zakładu wykonywanych pod nadzorem wychowawców na rzecz podopiecznych ww. ośrodka pomocy społecznej. W ramach tego porozumienia wykonywane są prace opiekuńczo – porządkowe świadczone na rzecz podopiecznych ww. instytucji.   W dniu 28.X.2013 roku w miejscowości Niemieryczew siedmiu wychowanków grupy VI realizowało prace porządkowe na posesji podopiecznej GOPS Puszcza Mariańska polegające na koszeniu i uprzątnięciu trawy, przygotowaniu drzewa opałowego, utwardzeniu leśnej drogi dojazdowej do posesji poprzez uzupełnienie i wyrównanie ubytków.