Zaproszenie

Zakład Poprawczy w Studzieńcu                                      Studzieniec, dnia 30.06.2015 roku

Studzieniec

96-330 Puszcza Mariańska

Zaproszenie do złożenia oferty

dotyczy:  wymiany wyeksploatowanego kotła C.O. RUMIA na kocioł UKS – BASIC 560

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wymianę kotła CO w kotłowni na terenie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu:

Przedmiot zamówienia:

1. Demontaż wyeksploatowanego kotła typu RUMIA odłączenie go od sieci CO i instalacji kominowej.

2. Wykonanie szyn – prowadnic z dwuteownika hutniczego o długości około 15 mb na wysokości około 50 cm, umożliwiających wstawienie na nie starego kotła i wysunięcie go z budynku kotłowni na zewnątrz a następnie wstawienie na prowadnice nowego kotła typu UKS BASIC 560 i wsunięcie go w powstałe po starym kotle miejsce.

3.Przebudowa podestu stalowego nad kotłami w celu zapewnienia swobodnego dostępu do wszystkich kotłów od góry.

4.Adaptacja istniejącego przyłącza do sieci kominowej i odpylającej do czopucha zamontowanego w nowym kotle i podłączenie go do sieci kominowej.

5.Adaptacja istniejącego przyłącza do sieci centralnego ogrzewania i wody bieżącej do kołnierzy przyłączeniowych zamontowanych w nowym kotle i podłączenie  ich do sieci C.O i wody.

Oferowana cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Przed sporządzeniem oferty niezbędne jest  przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie kotłowni zakładowej w celu dokładnego zapoznania się z zakresem robót.

Realizacja:  do dnia  10 sierpnia 2015 r.

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 40  w budynku administracyjnym Zakładu Poprawczego w Studzieńcu do dnia  03 lipca 2015 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć osobiście  w pokoju nr 40 w budynku administracyjnym lub przesłać pocztą lub inną drogą (np. firmą kurierską) na adres siedziby zakładu. Oferty złożone po upływie wymaganego terminu nie będą uwzględniane. Do sporządzenia oferty wykorzystać można formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Informacji w przedmiotowym temacie udziela Pan Rafał Szulc,  telefon   kontaktowy (46) 831 81 70 w. 117.

 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy .doc

Załącznik nr 1 – formularz oferty .pdf