O placówce

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE

Zakład Poprawczy w Studzieńcu został otwarty  14 maja 1876 roku.

Historia tej najstarszej w kraju placówki jest przykładem działalności pedagogicznej ludzi, którzy rozumiejąc potrzeby młodzieży „trudnej wychowawczo” stworzyli tę placówkę i realizowali w niej na przestrzeni lat wypracowane systemy wychowawcze.

Obecnie Zakład Poprawczy w Studzieńcu jest placówką resocjalizacyjną  typu otwartego – młodzieżowym ośrodkiem adaptacji społecznej  z limitem 78 miejsc, utworzonym na podstawie ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz.Urz.MS.2004.6.20 z późn. zm.)

Zakład jest przeznaczony dla chłopców w wieku 13-21 lat, którzy:                                  

  • wyrażają wolę uczestniczenia w procesie resocjalizacji i których postawa oraz zachowanie w schronisk za tym przemawia,
  • swoją dotychczasową postawą oraz zachowaniem po orzeczeniu środka poprawczego wskazują na duże prawdopodobieństwo, że będą poddawać się procesowi resocjalizacji.

ORGANIZACJA PLACÓWKI

Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487 t.j.).

Schemat organizacyjny zakładu

Schemat organizacyjny ZP Studzieniec

NADZÓR ZWIERZCHNI

Nad zakładem poprawczym sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969).
Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487 t.j.)

NADZÓR PEDAGOGICZNY

Nad zakładem poprawczym oraz nad szkołami w zakładzie sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910). Sposób wykonywania nadzoru pedagogicznego w zakładzie określa rozdział 9 rozporządzenia w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

W zakresie nauczania w szkołach przedmiotów ogólnokształcących sprawuje Mazowiecki Kurator  Oświaty w Warszawie na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910). 

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

W Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu stosuje się nowoczesne metody pracy wychowawczej i kontynuuje tradycje dobrej szkoły pedagogicznej. Wychowankowie, którzy tu przebywają, mogą zmienić dotychczasowy bieg wydarzeń, który kierował ich losem i powrócić do życia w społeczeństwie jako wolni i pełnowartościowi obywatele.

Obecnie Zakład Poprawczy w Studzieńcu to nowoczesna placówka resocjalizacyjna, osadzona w historycznych zabudowaniach i racjonalnie rozplanowanych przestrzeniach. To jedyny zakład poprawczy na świecie posiadający własny kościół, stadninę konną i jedyny zakład w Polsce nie ogrodzony  drutem kolczastym .

Praca wychowawcza z nieletnimi  oparta jest na wzajemnym szacunku i podmiotowym traktowaniu wychowanków w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga przy współudziale wychowanka, psychologa i innych pracowników zakładu.

W placówce funkcjonuje szkoła podstawowa i 2-letnia szkoła branżowa I stopnia, w których realizowane są  programy szkół publicznych. Praca z nieletnimi  prowadzona jest w internacie, szkole i warsztatach szkoleniowych oraz   wspierana jest przez działania pomocowe i terapeutyczne prowadzone przez zespól diagnostyczno – korekcyjny.